Tatiana Stachak

Tatiana Stachak

Gitarzystka, kompozytorka, pedagog.
Już w czasie studiów na Akademii Muzycznej we Wrocławiu skierowała swoje zainteresowanie w stronę edukacji najmłodszych. Doświadczenia w pracy z dziećmi zaowocowały wydaniem licznych publikacji dydaktycznych. Jest autorką bestsellerowych podręczników: Elementarz gitarzysty, Gitara pierwsza klasa oraz Gitara ekstra klasa – znanych nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (dostępnych jest już 6 wersji językowych). W Wydawnictwie Euterpe opublikowała też kolekcje utworów na gitarę: Zaproszenie do walca, Etiudy charakterystyczne (2 zeszyty), Znam i gram, Album z wariacjami, ponadto zbiory kolęd: W dzień Bożego Narodzenia i Pierwsza gwiazdka z gitarą, oraz serię aranżacji utworów różnych kompozytorów Uczeń i nauczyciel. Wspólnie z Mirosławem Drożdżowskim opracowała cykl miniatur Solo & Duo. Kompozycje Tatiany Stachak pojawiają się w programach konkursów gitarowych, publikowane są na licencjach przez wydawców z Chin, Niemiec, Czech, Serbii, Wielkiej Brytanii, kilka utworów znalazło się w zestawach egzaminacyjnych ABRSM i Trinity College. Swoją metodę nauczania popularyzuje prowadząc wykłady i lekcje w szkołach muzycznych oraz podczas kursów i festiwali gitarowych (m.in.: w Polsce, Chinach, Czechach, Słowenii, Słowacji). Od roku 2021 na Akademii Muzycznej w Krakowie wykłada metodykę nauczania gry na gitarze, pomagając studentom w praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczyciela.
W piśmie Świat Gitary ukazało się kilkadziesiąt jej artykułów o nauczaniu najmłodszych oraz rozmaitych inspiracjach pozamuzycznych w literaturze gitarowej; od roku 2022 na łamach czasopisma Sześć Strun Świata w cyklu Z Vademecum metodycznego Tatiany Stachak regularnie publikuje teksty, w których szczegółowo omawia proces edukacji muzycznej gitarzystów i dzieli się swoim doświadczeniem pedagogicznym.
Tatiana Stachak jest współautorką serii podręczników do kształcenia słuchu i rytmiki Nasza muzyka, Naszego muzycznego elementarza oraz Nowego solfeżu. Z Lidią Florek-Stokłosą z Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie opracowała metodę kształcenia słuchu Od stopnia do akordu i w latach 2021-2023 opublikowała serię podręczników Muzyczna pracownia przeznaczonych dla uczniów działu młodzieżowego szkół muzycznych I stopnia.

Guitarist, composer and educator. From 2021, lecturer at the Academy of Music. She runs courses in guitar teaching methodology, helping students with practical preparation for the teaching profession. Since 2000, he has been systematically publishing teaching materials for guitar playing and ear training (published by Euterpe).
Already during her studies at the Academy of Music in Wroclaw, she turned her interest towards the education of the youngest. Her experience in working with children has led to the publication of numerous didactic publications.
She is the author of bestselling textbooks: Gitara pierwsza klasa [First Class Guitar] and Gitara ekstra klasa [Extra Class Guitar] – known not only in Poland but also abroad (6 language versions are already available) and and a textbook for the youngest Elementarz gitarzysty [The Guitarist’s ABC].

EUTERPE has published also Stachak’s collections of miniatures Zaproszenie do walca [Invitation to the Waltz], Etiudy charakterystyczne [Characteristic Etudes] – two parts, Znam i gram [I Play What I Know], Album z wariacjami [Album with Variations], two collections of carols – Pierwsza gwiazdka z gitarą [The Christmas Eve Star with the Guitar] and W dzień Bożego Narodzenia [In the Day of Christmas] and series of duets Uczeń i Nauczyciel [Pupil and Teacher].Together with Mirosław Drożdżowski, she composed a cycle of miniatures entitled Solo & Duo.

Tatiana Stachak’s compositions appear in the programmes of guitar competitions, are published under licence by publishers from China, Germany, the Czech Republic, Serbia, the UK, and several pieces were included in the examination sets of ABRSM and Trinity College. She popularises her teaching method by giving lectures and lessons in music schools and during guitar courses and festivals (e.g. in Poland, China, the Czech Republic, Slovenia and Slovakia).

The magazine Świat Gitary [World of Guitar] has published dozens of her articles on teaching the youngest and various extra-musical inspirations in guitar literature; since 2022, she has regularly published texts in the Sześć Strun Świata [Six Strings of the World] magazine in the series From Tatiana Stachak’s Methodical Vademecum, in which she discusses in detail the process of musical education of guitarists and shares her pedagogical experience.

Stachak is also co-author of the series of textbooks for ear training and solfeggio Nasza muzyka [Our Music], Nasz muzyczny elemetarz [Our music primer] and Nowy solfeż [New Solfeggio]. With Lidia Florek-Stokłosa from the Department of Music and Education Research at the Academy of Music in Kraków, she developed the method of ear training From Degree to Chord and published (in 2021-2023) the series of textbooks Muzyczna pracownia [Music Workshop] for students of the junior department of first degree music schools.

Marek Nosal

Muzyk, gitarzysta, pedagog.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom z wyróżnieniem w 1993). W roku 2006 uzyskał stopień doktora, w roku 2014 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2022 tytuł profesora sztuki. Jest laureatem międzynarodowych i ogól-nopolskich konkursów gitarowych: w Zamościu (1988), Warszawie (1989), Krakowie (1990) i Tychach (1990). Zdobył również II nagrodę na V Ogól-nopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną za utwór Recytatyw i Aria (2001).
Jako solista i kameralista oraz w koncertach z orkiestrą występował w kraju i za granicą. Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubel-skiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti oraz z Kwartetem Śląskim. Do-konał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów (w tym koncertów na gitarę i orkiestrę: Edwarda Bogusławskiego, Aleksandra La-sonia, Aleksandra Nowaka i Odysseasa Konstantinopoulosa) oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. J.S.Bach, A.Piazzolla, polska muzyka współczesna).
Jest autorem publikacji „Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno – wykonawcze na wybranych przy-kładach” złożonej z książki i płyty CD, zawierającej premierowe nagrania kompozycji R.Haubenstocka-Ramatiego, J.E.Jurkowskiego, A.Krzanowskiego, P.Mossa, W.Szalonka i M.Nosala. W roku 2018 wydał płytę “In modo polonico” z utworami A.Tansmana, J.N.Bobrowicza i S.Mrońskiego.
Jest profesorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz dziekanem Wydziału Instrumentalnego tej uczelni. Jest także nauczycie-lem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M.Karłowicza w Katowi-cach. Jego uczniowie i studenci wielokrotnie zdobywali laury na konkur-sach ogólnopolskich i międzynarodowych. Często wyróżniany za osiągnię-cia pedagogiczne, zapraszany do uczestnictwa w pracach jury konkursów gitarowych oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich. Został uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od-znaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.
Marek Nosal gra na gitarach: Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Le-szek Gajdzik, Godin. Używa strun D’Addario.

Musician, guitarist and teacher.
As a soloist and chamber musician he has given concerts in Poland and abroad. He performed with philharmonic orchestras from Katowice, Lublin, Częstochowa and Olsztyn, Polish National Radio Symphony Orchestra, chamber orchestras: Aukso, Silesian Ch.O., Archetti, Camerata Impuls as well as Silesian String Quartet. He has premiered numerous new works by contemporary composers including concertos for guitar and orchestra by Edward Bogusławski, Aleksander Lasoń, Aleksander Nowak and Odysseas Konstantinopoulos. He has made a number of recordings for the radio, television and CD (i.a. J.S.Bach, A.Piazzolla, Polish contemporary music).
In 2013 he published The work of Polish composers for solo guitar after 1945. The artistic and performance issues based on selected examples – the book and the CD with world premiere recordings of XX and XXI-century solo guitar music by Polish composers. His last CD In modo polonico (2018) includes works by A.Tansman, J.N.Bobrowicz, S.Mroński.
He is the laureate of guitar competitions in Zamość (1988), Warsaw (1989), Krakow (1990) and Tychy (1990). As a composer he made his debut in 2001 with Recitative and Aria and was awarded the second prize for it in V All-Polish Competition of Compositions for Classical Guitar.
In 1993 he graduated with honours from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, where he studied under the guidance of Professor Alina Gruszka. In 2006 he obtained a doctoral degree, followed by a postdoctoral degree in 2014. In 2022 he received the title of Professor of Art.
He is Professor and Dean of Instrumental Department at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Since 2015 he is artistic director of International Festival “Silesian Guitar Autumn” and Jan Edmund Jurkowski Memorial Competition in Tychy, Poland.
Marek Nosal plays on instruments made by Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Leszek Gajdzik, Godin. He uses D’Addario Strings.

 

Paweł Kwaśny

Muzyk, gitarzysta, manager, pedagog. W 2005 roku ukończył z najwyższym wynikiem studia w Instytucie Muzycznym w Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy). W 2006 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora na tej samej uczelni. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe zakończone egzaminem koncertowym w Martin-Luther-Universität w Halle (Niemcy). Jego nauczycielami gitary byli: Czesław Droździewicz, Joanna Kowalczyk, Włodzimierz Lerner, Michał Nagy oraz Andrzej Mokry.
Zanim zawodowo zajął się muzyką ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Jest laureatem licznych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (Konin, Sanok, Kielce, Koszalin, Krynica, Kraków, Halle/Saale) Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich artystów, jak: Pepe Romero, Eduardo Catemario, Abel Carlevaro, Marco Tamayo, Roland Dyens, Fabio Zanon, Tilman Hoppstock, Thomas Müller-Pering, Pawel Steidl.
Był stypendystą międzynarodowego stowarzyszenia GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa).
Jako solista współpracował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz Stadtskapelle Halle. Jako kameralista występował z pianistą Waldemarem Malickim, akordeonistą Wiesławem Prządką, skrzypkiem Piotrem Kwaśnym, z zespołami The Hilliard Ensemble, Tango Bridge oraz z orkiestrą Capella Cracoviensis. Miał okazję współpracować z takimi dyrygentami, jak Łukasz Borowicz, Heribert Beissel Wojciech Rodek, Marc Minkowski, Wojciech Michniewski, Maciej Tworek i Kai Bumann. Obecnie współpracuje z akordeonistą Bartoszem Kołsutem.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę gitary w Zespole Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu. Był wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie, Międzynarodowych warsztatów Muzyki Kameralnej w Puławach, festiwalu Polska Akademia Gitary w Jarocinie oraz na festiwalu gitarowym w Caltelo Branco (Porugalia).
Jest Właścicielem i dyrektorem Centrum Edukacyjnego Family Group, w skład którego wchodzi Ognisko Muzyczne MałyMuzyk, Szkoła Językowa Family Forest oraz szkoła robotyki i programowania Twój Robot. Jest również organizatorem koncertów i wydarzeń kulturalnych.

Musician, guitarist, manager, educator. In 2005 he graduated with the highest score from the Music Institute at Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, Germany. In 2006, he graduated with honors from the Academy of Music in Cracow. In 2011, he received his doctoral degree from the same university. In 2013 he completed postgraduate studies culminating in a concert exam at Martin-Luther-Universität in Halle (Germany). His guitar teachers were Czesław Droździewicz, Joanna Kowalczyk, Włodzimierz Lerner, Michał Nagy and Andrzej Mokry.
Before taking up music professionally, he graduated from the Bronislaw Czech University of Physical Education in Cracow.
He has won numerous prizes at national and international competitions (Konin, Sanok, Kielce, Koszalin, Krynica, Kraków, Halle/Saale) He has participated in many master classes under such artists as Pepe Romero, Eduardo Catemario, Abel Carlevaro, Marco Tamayo, Roland Dyens, Fabio Zanon, Tilman Hoppstock, Thomas Müller-Pering, Pawel Steidl.
He was a fellow of the international association GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa).
As a soloist, he has collaborated with the Cracow Philharmonic Orchestra, the Cracow Academy of Music, the Beethoven Academy Orchestra and Stadtskapelle Halle. As a chamber musician, he has performed with pianist Waldemar Malicki, accordionist Wiesław Prządka, violinist Piotr Kwaśny, The Hilliard Ensemble, Tango Bridge and the Capella Cracoviensis orchestra. He has had the opportunity to work with such conductors as Łukasz Borowicz, Heribert Beissel Wojciech Rodek, Marc Minkowski, Wojciech Michniewski, Maciej Tworek and Kai Bumann. He is currently working with accordionist Bartosz Kolsut.
He is also involved in pedagogical activities. He runs a guitar class at the Oskar Kolberg Music School Complex in Radom. He has been a lecturer at the International Guitar Workshop in Lanckorona, the International Chamber Music Workshop in Pulawy, the Polish Guitar Academy festival in Jarocin and at the guitar festival in Caltelo Branco (Porugalia).
He is the owner and director of the Family Group Educational Center, which includes the LittleMusician Music Center, the Family Forest Language School and the Your Robot robotics and programming school. He also organizes concerts and cultural events.

 

Michał Nagy

Występował na licznych festiwalach muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Śląska Jesień Gitarowa, Nuevo Mundo, Festiwal Muzyki Astora Piazzolli w Krakowie, Gitarre Wien, Wrocławski Festiwal Gitarowy, Muzyka na Szczytach, Emanacje).
Jako solista współpracował z orkiestrami: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, Leopoldinum, Sinfonietta Cracovia, Wrocławską Orkiestra Kameralną Vratislavia, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova, Fresco Sonare i Chopin Academia Orchestra. Występował również z towarzyszeniem Kameralistów Filharmonii Narodowej, kwartetu smyczkowego Royal String Quartet i zespołu Wiener Instrumentalsolisten oraz jako członek zespołów New Tango Bridge i New Art Ensemble. Jest także współtwórcą i członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation, specjalizującego się w wykonaniach muzyki XX i XXI wieku, w tym między innymi repertuaru z pogranicza muzyki współczesnej i jazzu. Jest również członkiem zespołu Hirundo Maris, założonego przez Ariannę Savall i Pettera Udlanda Johansena (nagrania płytowe: CD „Il Viaggio d’Amore”, 2015, The Wind Rose, 2017, Poésie et musique, 2021).
W roku 2020 Michał Nagy wydał solową płytę p.t. Fughetta, zawierającą dedykowaną mu tytułową kompozycję Pawła Szymańskiego oraz utwory B.Brittena, S.Gubajduliny i A.Tansmana. Płyta została nominowana do nagrody Fryderyk 2021.
M. Nagy dokonał prawykonań utworów, m.in. Sergia Assada, Pawła Szymańskiego, Guntera Schneidera, Bartłomieja Budzyńskiego i Stefana Soewandiego.
Michał Nagy występuje również w duecie z gitarzystą Marcinem Siatkowskim, skrzypkiem Pawłem Wajrakiem, bandoneonistą Klaudiuszem Baranem i oboistą Arkadiuszem Krupą, z którym zarejestrował sonaty Domenica Scarlattiego w autorskim opracowaniu na obój i gitarę (wydawnictwo Agencji Artystycznej GAP, 2015).
M. Nagy dokonał również nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, Bayerischer Rundfunk i stacji ZDF. Jest także autorem wielu aranżacji na gitarę solo i z zespołami kameralnymi. Współpracował z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i wydawnictwem Euterpe.
Nagrywał m.in. dla firm: Sony Music (nagroda Fryderyk 2002 za płytę ,, Piazzolla Tango” w kategorii Album Roku – Muzyka Kameralna), Dux (nominacja do Fryderyka 2000 za płytę pt. Micropiezas w duecie z M.Siatkowskim), Polskie Nagrania Edition i Gramola Vienna ( pulse.sound.joy.heart. , Sonada de Alma, Trans4mation – Guitar 4mation). Najnowsze nagranie, Centenario (2021), jest hołdem złożonym Astorowi Piazzolli w setną rocznicę jego urodzin i zawiera m.in. Koncert podwójny na bandoneon i gitarę Hommage a Liege.
Urodził się w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwatorium Wiedeńskim. Jego nauczycielami byli Janusz Raczyński, Marcin Zalewski, Ryszard Bałauszko i Heinz Wallisch. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Fiuggi, Gdańsku, Krakowie i Tychach. Dwukrotnie był stypendystą Fundacji Kultury. Jest laureatem nagrody Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi” i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Michał Nagy has performed at many music festivals (including Warsaw Autumn, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Kwartesencja, Śląska Jesień Gitarowa, Nuevo Mundo, Astor Piazzolla Music Festival in Cracow, Gitarre Wien, Wrocław Guitar Festival, Muzyka na Szczytach, Emanacje).As a soloist, he has worked with orchestras including the National Philharmonic, the Cracow Philharmonic, Leopoldinum, Sinfonietta Cracovia, Vratislavia Chamber Orchestra, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova, Fresco Sonare and Chopin Academia Orchestra. He has also performed accompanied by the Chamber Musicians of the National Philharmonic, the Royal String Quartet, and the ensembles Wiener Instrumental Solisten, and as a member of New Tango Bridge and New Art Ensemble. He is co-creator and member of the international guitar quartet Guitar4mation, specialising in performing music of the XX and XXI centuries, including works in their repertoire on the border between contemporary music and jazz. He is also a member of the group established by Arianna Savall and Petter Udland Johansen, Hirundo Maris (albums recorded: CD „Il Viaggio d’Amore”, 2015, The Wind Rose, 2017 Poésie et musique, 2021).In 2020 Michał Nagy’s solo album, Fughetta, was released. It features compositions by Paweł Szymański (world premiere recording of the work Fughetta) and pieces by B.Britten, S.Gubaidulina and A.Tansman.M. Nagy has given world premieres of works by Sergio Assad, Paweł Szymański, Gunter Schneider, Bartłomiej Budzyński and Stefan Soewandi.Michał Nagy also performs in a duet with guitarist Marcin Siatkowski, violinist Paweł Wajrak, bandoneonist Klaudiusz Baran, and oboist Arkadiusz Krupa, with whom he recorded sonatas by Domenico Scarlatti in his own arrangement for guitar and oboe (published by Agencja Artystyczna GAP, 2015).
M. Nagy has also made recordings for Polskie Radio i Telewizja, Bayerischer Rundfunk and the station ZDF. He is the author of many arrangements for guitar solo and chamber ensembles. He collaborates with Polskie Wydawnictwo Muzyczny and Euterpe.He has recorded for companies including Sony Music (Fryderyk 2002 prize for the CD „Piazzolla Tango” in the category Album of the Year – Chamber Music), Dux (nomination for the Fryderyka 2000 prize for the CD Micropiezas in duet with M. Siatkowski), Polskie Nagrania Edition and Gramola Vienna (pulse.sound.joy.heart., Sonada de Alma, Trans4mation – Guitar 4mation).

Born in Warsaw, he studied in the Warsaw Music Academy and the Conservatory in Vienna. His teachers were Janusz Raczyński, Marcin Zalewski, Ryszard Bałauszko and Heinz Wallisch. He is a laureate of international guitar competitions in Fiuggi, Gdańsk, Cracow and Tychy. He has twice received a stipend from the Fundacja Kultury, and was also a recipient of the award of the Lesser Poland Voivode „Ars Quaerendi 2010” for „outstanding activities for the promotion and dissemination of culture”. He has also been honoured by the Ministry of Culture and National Heritage with the „Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture”.

Since 1997 he has been a teacher at the Cracow Music Academy, currently at the level of professor. The Head of the Guitar and Harp Department. Since 2008 he is the Artistic Director of the International Guitar Workshop and Festival Terra Artis in Lanckorona.Michał Nagy plays on a guitar by Mario Rosazza – Ferraris and Petr Matousek, uses strings by D’Addario.

 

Petr Saidl

Petr Saidl studiował w Konserwatorium w Pardubicach u S. Juřicy oraz w Hochschule im Franza Liszta w Weimarze u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rost i prof. Moniki Rost. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. u G. Crosskey, J. Duarte, H. Käppela, C. Cotsiolisa, W. Lendle I in. Był wielokrotnie nagradzany na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych. Od 1993 roku wykłada w Konserwatorium w Pardubicach, od 2007 jest tam kierownikiem wydziału gitary. Jego uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (208 nagród, w tym 78 pierwszych). Od 2016 roku wykłada również na Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi, jest regularnie zapraszany jako przewodniczący jury konkursów gitarowych, wykłada na festiwalach gitarowych, w konserwatoriach i uczelniach muzycznych.
Koncertował w całej Europie, zarówno jako solista, jak i kameralista w różnych zespołach kameralnych, np. z altowiolistą Milanem Řehákiem, skrzypkiem Bohuslavem Matouškiem lub jako członek kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych dla ORF , ARD, BR1, Telewizja Czeska i Radio Czeskie. Wydał dwie płyty solowe, następnie jedną płytę z altowiolistą Milanem Řehákiem i trzy z kwartetem gitarowym „Guitar4mation”. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Biennale Gitarowego w Kutnej Horze.

Petr Saidl studied at the Pardubice Conservatory with S. Juřica and at the Franz Liszt Hochschule in Weimar with Prof. Roland Zimmer, Prof. Jürgen Rost and Prof. Monika Rost. He has participated in master classes with, among others, G. Crosskey, J. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle et al. He has been awarded many times at national and international guitar competitions. He has been teaching at the Pardubice Conservatory since 1993, and has been head of the guitar department there since 2007. His students are winners of prestigious national and international competitions (208 awards, including 78 first prizes). Since 2016, he has also taught at the Academy of Performing Arts in Prague. He collaborates with music publishers, is regularly invited as chairman of the jury of guitar competitions, and lectures at guitar festivals, conservatories and music colleges.
He has performed throughout Europe, both as a soloist and as a chamber musician in various chamber ensembles, such as with violist Milan Řehák, violinist Bohuslav Matoušek or as a member of the guitar quartet “Guitar4mation.” He has made many television and radio recordings for ORF , ARD, BR1, Czech Television and Czech Radio. He has released two solo albums, followed by one album with viola player Milan Řehák and three with the “Guitar4mation” guitar quartet. He is the artistic director of the International Guitar Biennale in Kutná Hora.

 

Martin Schwarz

Martin Schwarz studiował grę na gitarze w Akademii Muzycznej w Wiedniu. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, ale nauczycielem, który wywarł na niego największy wpływ był David Russell.
Jako solista i kameralista koncertował w Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Włoszech i Grecji.
Jest członkiem-założycielem kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Z tym zespołem koncertuje i nagrywa od 1993 roku. Nagrania na płytach CD: 1996 „…From a Hidden Street” (Polskie Nagrania Edition), 2006 „Pulse.Sound.Joy.Heart.”, 2010 „Sonada del Alma” , 2014 „Trans4mation” (Gramola, Wiedeń).
Ważną częścią jego pracy artystycznej jest aranżowanie i komponowanie muzyki na gitarę, poczynając od utworów solowych po aranżacje orkiestrowe. Jego kompozycje są publikowane przez Productions d’Oz w Montrealu w Kanadzie.
Prowadzi intensywną działalność pedagogiczną w wielu różnych instytucjach. W 2015 roku został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Antona Brucknera w Linz w Austrii.
Więcej informacji: www.guitar4mation.com

Martin Schwarz studied guitar at the Academy of Music in Vienna. He took part in many masterclasses, but his most influential teacher was David Russell.
As a soloist and chamber musician, he has been performing in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, Italy and Greece.
He is a founding member of the guitar quartet “Guitar4mation”. With this ensemble, he has been touring and recording since 1993. CD releases: 1996 “…From a Hidden Street“ (Polski Nagrania Edition), 2006 „Pulse.Sound.Joy.Heart.“, 2010 „Sonada del Alma“, 2014 “Trans4mation” (all with Gramola, Vienna).
An important part of his artistic work is arranging and composing music for guitar from solo pieces to orchestral arrangements. His works are being published by Productions d’Oz in Montreal, Canada.
He has a prolific teaching career in many different institutions. In 2015, he was appointed professor for guitar at the Anton Bruckner University in Linz, Austria.

More Info: www.guitar4mation.com

Marcin Siatkowski

Gitarzysta i nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
Ukończył Akademię Muzyczną im. F.Chopina w Warszawie, w klasie prof. Ryszarda Bałauszko, a swoje umiejętności doskonalił na kursach prowadzonych przez takich Mistrzów gitary jak : Roberto Aussel, David Russell czy Abel Carlevaro.
Od lat regularnie jest wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie.

 

Guitarist and teacher at the State Music School Complex No. 1 in Warsaw.
He graduated from the F. Chopin Academy of Music in Warsaw, in the class of Prof. Ryszard Balauszko, and honed his skills at courses conducted by such guitar masters as : Roberto Aussel, David Russell and Abel Carlevaro.
For years he has been a regular lecturer at the International Guitar Workshop in Lanckorona.

Campbell Diamond

Pochodzi z Canberry w Australii, obecnie mieszka w Linzu w Austrii, gdzie niedawno został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Muzycznym Antona Brucknera.
Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie u Huberta Käppela w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii w Niemczech. Studia kontynuował u Judicaëla Perroya w Haute Ecole de Musique Genève. Wcześniej był uczniem Timothy Kaina i Minh Le Hoang w ANU School of Music Canberra w Australii. Naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczął w wieku 17 lat, obecnie jest uważany za jednego z najbardziej interesujących gitarzystów swojego pokolenia. Jest laureatem ponad 30 nagród w międzynarodowych konkursach gitarowych.
Campbell był uczestników kursów interpretacji muzycznej, m.in. w Accademia Chigiana w Sienie z Oscarem Ghiglia i Carlo Marchione. Miał zaszczyt uczestniczyć w licznych warsztatach mistrzowskich z takimi artystami, jak David Russell, Roberto Aussel, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Lorenzo Micheli, Ricardo Gallén, Pavel Steidl, Roland Dyens i inni.
Koncertował w całej Australii oraz w Japonii, Korei, Niemczech, Norwegii, Czarnogórze, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji, Brazylii, Finlandii, Indiach, Włoszech, Portugalii, Francji, Chinach, Austrii, Serbii, Rumunii i Grecja jako solista i kameralista. Występował w kilku stacjach radiowych, w tym Classic FM UK, ABC Classic FM, WDR 3 i wielu innych. Występował i prowadził kursy mistrzowskie na wielu festiwalach takich jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Koblencji, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Iserlohn, Cultura Artistica – Sao Paulo, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Berlinie, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Paryżu, Festiwal Gitarowy , Forum Gitarre Wien i wiele innych.
Poza działalnością solisty, bardzo interesuje się muzyką kameralną. Niedawno dołączył do międzynarodowego kwartetu kwartetu „Guitar4mation”. W 2021 roku założył duet Voice/Guitar z sopranistką Clémence Tilquin, profesorem wokalu w Genewie Haute École de Musique w Genewie.
Campbell jest artystą reprezentującym firmy D’Addario i Guitarlift. Gra na gitarze Antoniusa Müllera z 2015 roku.

Originally from Canberra, Australia, he now lives in Linz, Austria, where he was recently appointed professor of guitar at the Anton Bruckner University of Music.
He completed his undergraduate studies with Hubert Käppel at the Hochschule für Musik und Tanz in Cologne, Germany, with honors. He continued his studies with Judicaël Perroy at the Haute Ecole de Musique Genève. Previously, he was a student of Timothy Cain and Minh Le Hoang at the ANU School of Music Canberra in Australia. He began learning classical guitar at the age of 17 and is now considered one of the most interesting guitarists of his generation. He has won more than 30 prizes in international guitar competitions.
Campbell has been a participant in music interpretation courses, including at the Accademia Chigiana in Siena with Oscar Ghiglia and Carlo Marchione. He has had the honor of participating in numerous masterclasses with artists such as David Russell, Roberto Aussel, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Lorenzo Micheli, Ricardo Gallén, Pavel Steidl, Roland Dyens and others.
He has performed throughout Australia and in Japan, Korea, Germany, Norway, Montenegro, Switzerland, Belgium, Holland, Spain, Croatia, Brazil, Finland, India, Italy, Portugal, France, China, Austria, Serbia, Romania and Greece as a soloist and chamber musician. He has appeared on several radio stations, including Classic FM UK, ABC Classic FM, WDR 3 and many others. He has performed and given master classes at many festivals such as the Koblenz International Guitar Festival, Iserlohn International Guitar Festival, Cultura Artistica – Sao Paulo, Berlin International Guitar Festival, Paris International Guitar Festival, Guitar Festival , Forum Gitarre Wien and many others.
In addition to being a soloist, he is very interested in chamber music. He recently joined the international quartet quartet “Guitar4mation”. In 2021, he founded the Voice/Guitar duo with soprano Clémence Tilquin, professor of voice at the Haute École de Musique in Geneva.
Campbell is an artist representing D’Addario and Guitarlift. He plays a 2015 Antonius Müller guitar.

 

Martin Wesely

Martin Wesely dobrze się czuje w najróżniejszych stylach muzycznych. Dzięki jego nieustającym poszukiwaniom nowych, kreatywnych sposobów prezentacji gitary, powstało wiele programów solowych, zespołów kameralnych i projektów, z którymi można go usłyszeć w całej Europie. Do tej pory wydał płytowo 10 swoich własnych projektów. Nagrania dla austriackiego, polskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego radia dodatkowo dokumentują jego działalność artystyczną. Edukację muzyczną ukończył na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem Konrada Ragossniga oraz w “École normale de musique de Paris” pod kierunkiem Alberta Ponce’a. Ostatnio, w 2022 roku, wystąpił z tenorem Martinem Mitterrutznerem wykonując na żywo i nagrywając na płytę  “Piękną młynarkę” Franza Schuberta z akompaniamentem gitary. “A handful of accepdance” to projekt zrealizowany wspólnie z polskim gitarzystą jazzowym Piotrem Domagałą, który powstał w 2019 roku. W tym samym roku obchodził 20-lecie swojej działalności scenicznej z partnerem duetowym Florianem Wilscherem (skrzypce), wydając album “Stringtango”. Przez 20 lat był członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego “Guitar4mation”. Oprócz koncertowania tworzy muzykę do teatru i słuchowisk. W 2007 roku rozpoczął w swoim rodzinnym mieście Hall in Tirol cykl koncertów “Saitenspiele”. Od 2010 roku jest członkiem rodziny D’Addario.

 

Martin Wesely feels at home in a wide variety of musical settings.
On his constant quest for new artistic ways to present the acoustic guitar in different styles, the artist has made a name for himself across Europe with
numerous solo performances, as well as chamber music ensembles and band projects which have shaped his work. His artistic creativity has been documented by international broadcast companies.
Wesely studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna with Konrad Ragossnig, where he graduated with highest honors. He also pursued
postgraduate studies in Paris at the ‘Ecole Normale de Musique et Danse de Paris’ under Alberto Ponce. The versatile artist was a member of the internationally renowned guitar quartet “guitar4mation” for two decades. For his project the AccepDanceCollective, Wesely collaborated with Polish jazzguitarist Piotr Domagala in 2019 to release the album ‘A Handful of Accepdance’. That same year also saw the release of the album ‘Stringtango’, focusing on Argentinian music, to celebrate the 20th anniversary of the artist’s duo project with Viennese violinist Florian Wilscher. He also leads original projects at the intersection of jazz and popular music, such as ‘Carlos Martin y sus Caballeros’ or ‘Nostalgias’ where he interprets various genres. The realisation of “The fair maid in the mill” by Franz Schubert togehther with tenor Martin Mitterrutzner is his 10th album production.
In addition to his concert activities, Wesely creates music for theater productionsand radio plays. He has released 10 CD albums with his own projects.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Petter
Udland Johansen

Urodzony w Oslo tenor, absolwent Norges Musikk Hoyskole oraz Schola Cantorum Basiliensis. Muzyk znany jest nie tylko z interpretacji muzyki dawnej lecz także ze scen operowych i musicalowych w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Brał udział w opracowanym przez Jordi Savalla „Orfeuszu” Monteverdiego, śpiewał w „Ariadnie” Haendla czy w „Uprowadzeniu z seraju” Mozarta. Występował także jako tenor w mszach i oratoriach Bacha, Schutza i Mozarta. Petter Udland Johansen nagrywał z takimi grupami i muzykami jak Ferrara, Lucidarium, Dominique Vellard, Sagene Ring oraz Pratum Musicum. Na stałe współpracuje z A. Savall, J. Heyerdalem, J. Ruppelem i Ch. Lovoldem. Jest także pianistą, skrzypkiem, gra na mandolinie. Prowadzi chóry w Szwajcarii ( Bazylea) i w Hiszpanii (Bella Terra).

The Oslo-born tenor is a graduate of the Norges Musikk Hoyskole and the Schola Cantorum Basiliensis. The musician is known not only for his interpretations of early music but also from opera and musical stages in Germany, Spain and Switzerland. He took part in Monteverdi’s “Orfeo” developed by Jordi Savall, sang in Handel’s “Ariadne” or Mozart’s “Abduction from the Seraglio.” He has also appeared as a tenor in masses and oratorios by Bach, Schutz and Mozart. Petter Udland Johansen has recorded with such groups and musicians as Ferrara, Lucidarium, Dominique Vellard, Sagene Ring and Pratum Musicum. He is a regular collaborator with A. Savall, J. Heyerdal, J. Ruppel and Ch. Lovold. He is also a pianist, violinist and plays the mandolin. He leads choirs in Switzerland ( Basel) and Spain (Bella Terra).

Helena Siatkowska - skrzypce

Helena Siatkowska ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała pod kierunkiem prof. Zenona Bąkowskiego oraz ad. Krzysztofa Bąkowskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie oraz Głuchołazach.
W latach 1995-2000 była członkiem zespołu Warszawscy Soliści Concerto Avenna. Od 2000 roku została zatrudniona w Teatrze Muzycznym Roma, a także stale współpracowała z Polską Orkiestrą Radiową. W latach 2004-2006 była członkiem Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Obecnie jest prowadzącą sekcji II skrzypiec w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

 

Helena Siatkowska graduated from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw. She studied under Prof. Zenon Bąkowski and Ad. Krzysztof Bąkowski.
She honed her skills at the International Master Courses in Łańcut and Głuchołazy.
In 1995-2000 she was a member of the Warsaw Soloists Concerto Avenna ensemble. Since 2000, she was employed at the Roma Musical Theater, and has worked continuously with the Polish Radio Orchestra. From 2004 to 2006, she was a member of the Plock Symphony Orchestra. She is currently the leader of the second violin section in the Representative Artistic Ensemble of the Polish Army.

Divider

Michał Pindakiewicz

Gitarzysta klasyczny o wszechstronnych zainteresowaniach muzycznych, absolwent PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie prof. Janusza Raczyńskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Bałauszki. Laureat międzynarodowych konkursów gitarowych m. in 1 nagrody na międzynarodowym konkursie w Gdańsku i 2 nagrody na międzynarodowym konkursie w Krynicy. Współpracuje z m. in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Polskiego Radia, Teatrem Buffo, Teatrem Roma. Dokonał wielu nagrań płytowych m. in. z wokalistką Anna Riveiro, zespołami Con Passione, Voice Band (z udziałem Anity Lipnickiej), Tadeuszem Woźniakiem, zespołem Hirundo Maris (płyta Poesie et Musique 2021). Koncertował na wielu scenach w Polsce oraz m. in. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Meksyku. Występuje z wieloma zespołami oraz muzykami klasycznymi, jazzowymi i folkowymi, grywa także na gitarze elektrycznej. Od wielu lat jest wykładowcą na Międzynarodowych Warsztatach Gitarowych w Lanckoronie.

Classical guitarist with versatile musical interests, graduate of the J. Elsner Secondary Music School in Warsaw in the class of Prof. Janusz Raczynski and the Academy of Music in Warsaw in the class of Prof. Ryszard Baluszko. Laureate of international guitar competitions including 1st prize at the international competition in Gdansk and 2nd prize at the international competition in Krynica. He collaborates with the National Philharmonic Orchestra, Polish Radio Orchestra, Buffo Theater, Roma Theater, among others. He has made many recordings with, among others, the singer Anna Riveiro, the bands Con Passione, Voice Band (featuring Anita Lipnicka), Tadeusz Wozniak, the band Hirundo Maris (album Poesie et Musique 2021). He has performed on many stages in Poland and in the Czech Republic, Germany, Spain and Mexico, among others. He performs with many bands and classical, jazz and folk musicians, and also plays electric guitar. He has been a lecturer at the International Guitar Workshop in Lanckorona for many years.

Małgorzata Gibas- Grądman-
warsztaty plastyczne

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydziału Architektury Wnętrz oraz Wydziału Malarstwa Specjalność Scenografia. Od 10 lat tworzy markę LAS I NIEBO w której połączyła swoje zainteresowania – rysunek, projektowanie oraz miłość do natury. Rysunki zainspirowane światem przyrody przenosi na tkaniny w formie elementów wystroju wnętrz takich jak narzuty czy pościele a także odzież, plakaty i drobne produkty papiernicze.

Poza stroną internetową jej prace można zobaczyć podczas licznych wydarzeń targowych związanych z projektowaniem w całej Polsce. W ubiegłym roku marka LAS I NIEBO została nagrodzona statuetką IKONA TRŁ podczas grudniowej edycji TRŁ ZIMA! a także wzięła udział w WYSTAWIE 50 IKON TRŁ. 

Małgorzata mieszka obecnie w Lanckoronie, dla której zostawiła życie w mieście.

Art workshops

Graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow; Department of Interior Design and Department of Painting Specialization in Scenography. For 10 years she has been creating the LAS I NIEBO brand, in which she has combined her interests – drawing, design and love of nature. She transfers her drawings inspired by the natural world onto fabrics in the form of interior design elements such as bedspreads and bedding, as well as clothing, posters and small paper products.

In addition to her website, her work can be seen at numerous design-related trade shows across Poland. Last year, the LAS I NIEBO brand was awarded the TR£ Icon statuette during the December edition of TR£ ZIMA! and also participated in the TR£ 50 Icons EXHIBITION.

Małgorzata now lives in Lanckorona, for which she left city life.

Arianna Savall-
warsztaty harfowe

Arianna Savall – sopranistka, harfistka, kompozytorka. Urodzona w Bazylei w katalońskiej rodzinie muzyków, rozpoczęła naukę gry na harfie w wieku 10 lat i kontynuowała ją w Barcelonie pod okiem Magdaleny Barrera. Jednocześnie rozpoczęła naukę śpiewu w konserwatorium w Terassie. Była słuchaczką Konserwatorium w Tuluzie oraz Scholi Cantorum w Bazylei, gdzie kształciła się pod kierunkiem m.in. Heidrun Rosenzweig (harfa historyczna) i Kurta Widmera (śpiew). Jako solistka koncertuje i nagrywa z grupami takimi jak: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. Współpracowała z wieloma dyrygentami, jak Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin i Andrew Lawrence-King.

Nagrywała dla wielu wytwórni płytowych, m.in Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. Wykonuje także muzykę współczesną, współpracując m.in. z Conradem Steinmannem, Heleną Tulve i Arvo Pärtem. W roku 2009 założyła ze swoim mężem Petterem Udlandem Johansenem zespół Hirundo Maris, łączący muzykę dawną i tradycyjną z kompozycjami powstającymi współcześnie. Prowadzi liczne warsztaty i kursy mistrzowskie, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Arianna Savall wykłada harfę historyczną na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu. 

www.ariannasavall.com

Arianna Savall – soprano, harpist, composer. Born in Basel to a Catalan family of musicians, she began studying harp at the age of 10 and continued in Barcelona under the tutelage of Magdalena Barrera. At the same time, she began studying singing at the Terassa Conservatory. She was a student at the Toulouse Conservatory and the Schola Cantorum in Basel, where she studied under Heidrun Rosenzweig (historical harp) and Kurt Widmer (singing), among others.
As a soloist, she performs and records with groups such as: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. She has collaborated with many conductors such as Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin and Andrew Lawrence-King.

She has recorded for many record labels, including Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. She also performs contemporary music, collaborating with Conrad Steinmann, Helena Tulve and Arvo Pärt, among others.
In 2009, she founded the ensemble Hirundo Maris with her husband Petter Udland Johansen, combining early and traditional music with compositions created today.
She conducts numerous workshops and master classes, including the International Guitar Workshop in Lanckorona.
Arianna Savall teaches historical harp at the Zurich University of Arts.
www.ariannasavall.com

Divider

Remigiusz Brzyk -
warsztaty teatralne

Reżyser, pedagog, kurator, scenograf, dr hab. profesor AST w Krakowie. Twórca blisko 60 przedstawień, Wielokrotnie nagradzany m.in. dwukrotny zdobywca Lauru Konrada.
Fundamentem i najważniejszym tematem twórczości reżyserskiej Brzyka jest pamięć. Pamięć miejsc, pamięć aktorów, pamięć kultury i wreszcie pamięć dnia dzisiejszego, pamięć pojedynczego człowieka i pamięć narodu. Rozgrzebywanie przestrzeni przeszłości, tropienie niezałatwionych spraw, wchodzenie w pojedynki z mechanizmem wyparcia\wymazania m.in. „Czarownice z Salem”, „Kadisz”, „Brygada szlifierza Karhana”, „Berek Joselewicz”, „Korzeniec”, „Harce młodzieży polskiej”, „Koń, kobieta i kanarek”, „Ziemia obiecana” , „1946”, „Schwarccharakterki”, „1968. Biegnij, mała, biegnij”

Obecnie pracuje w duecie z Igą Gańczarczyk nad spektaklem „Środula. Krajobraz Mausa”.

Director, teacher, curator, set designer, professor at the Academy of Fine Arts in Kraków. The creator of almost 60 productions. He has been awarded many times, e.g. twice the winner of the Konrad Laurel.
The foundation and most important theme of Brzyk’s directing work is memory. The memory of places, the memory of actors, the memory of culture and, finally, the memory of today, the memory of an individual person and the memory of the nation. Digging through the space of the past, tracking down unsettled issues, entering into duels with the mechanism of displacement, e.g. The Witches of Salem, Kaddish, The Karhan Grinder’s Brigade, Berek Joselewicz, Roots, The Scouts of Polish Youth, The Horse, the Woman and the Canary, Promised Land , “1946”, “Schwarccharakterki”, “1968. Biegnij, mała, biegnij”.

She is currently working in duo with Iga Gańczarczyk on the play “Środula. Maus Landscape”.

Wojciech Błażejczyk -
warsztaty muzyki eksperymentalnej

Kompozytor, gitarzysta, sound designer. Studiował reżyserię i kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Zygmunta Krauze. Jest kierownikiem Chopin University Electronic Music Studio na UMFC oraz członkiem Hashtag Ensemble. Jego utwory były wykonywane przez zespoły takie jak Klangforum Wien, MusikFabrik, London Sinfonietta, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Hashtag Ensemble. Jest laureatem szeregu nagród w konkursach kompozytorskich, m.in. nagrody International Confederation of Electroacoustic Music Prix CIME 2019 za utwór #NetworkMusic. Wydał 4 płyty monograficzne: Muzyka strun (Chopin University Press, 2022, płyta nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna), General Theory of Relativity (2021, KAIROS), Trash Music (Requiem Records, 2018) i  Loopowizacje (2013, For Tune) i szereg płyt z muzyką improwizowaną (z Hashtag Ensemble i The Intuition Orchestra).

Tworzy zarówno muzykę akustyczną jak i elektroakustyczną, komponuje także muzykę teatralną i filmową. W swojej muzyce wykorzystuje stworzone przez siebie instrumenty: obiektofony – przedmioty codziennego użytku, których dźwięk jest przetwarzany na żywo oraz Gestofon – instrument elektroniczny sterowany gestami, a także nietypowe instrumenty strunowe (cytry, guzheng, valihę).

Wojciech Błażejczyk jest także aktywnym gitarzystą. Wykonuje muzykę nową na gitarze elektrycznej oraz jako wykonawca live electronics, dokonał ponad 100 prawykonań. Wykonuje także muzykę improwizowaną (występował m.in. z Kawalerami Błotnymi, Electronishes Gluck, Adamem Pierończykiem, Agatą Zubel, Krzysztofem Knittlem, Joëlle Léandre). Jako reżyser dźwięku specjalizuje się w nagraniach i projekcji dźwięku na koncertach muzyki nowej oraz tworzeniu sound design’u. Prowadzi także warsztaty dla dzieci związane z muzyką elektroakustyczną i wykorzystaniem obiektów w muzyce.

Composer, guitarist, sound designer. He studied directing and composition at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw in the class of Professor Zygmunt Krauze. He is the director of the Chopin University Electronic Music Studio at the UMFC and a member of the Hashtag Ensemble. His works have been performed by ensembles such as Klangforum Wien, MusikFabrik, London Sinfonietta, Polish Radio Orchestra, National Philharmonic Orchestra and Choir, Hashtag Ensemble. He has won a number of awards in composition competitions, including the International Confederation of Electroacoustic Music Prix CIME 2019 for his work #NetworkMusic. He has released 4 monographic albums: Music of Strings (Chopin University Press, 2022, the album awarded the Fryderyk in the Contemporary Music Album of the Year category), General Theory of Relativity (2021, KAIROS), Trash Music (Requiem Records, 2018) and Loopowizacje (2013, For Tune) and a number of improvised music albums (with Hashtag Ensemble and The Intuition Orchestra).

He creates both acoustic and electroacoustic music and also composes theatre and film music. In his music, he uses instruments he has created: objectophones – everyday objects whose sound is processed live, and the Gestophone – an electronic instrument controlled by gestures, as well as unusual string instruments (zithers, guzheng, valiha).
Wojciech Błażejczyk is also an active guitarist. He performs new music on electric guitar and as a live electronics performer, and has premiered over 100 pieces. He also performs improvised music (he has performed with the Mud Cavaliers, Electronishes Gluck, Adam Pierończyk, Agata Zubel, Krzysztof Knittel, Joëlle Léandre, among others). As a sound director, he specialises in recordings and sound projection for new music concerts and sound design. He also conducts workshops for children related to electroacoustic music and the use of objects in music.

...

Martin Wesely - warsztaty metodyczne

Kurs metodyczny dla nauczycieli gitary, studentów i wszystkich zainteresowanych.

W tym roku Martin Wesely poprowadzi warsztaty skupiające się na kreatywności, wrażliwości i dynamice grupowej w zespole.

Idea: szkoły muzyczne kładą coraz większy nacisk na grę zespołową, ale często brakuje czasu i wiedzy na temat efektywnej pracy z uczniami.

W swoich warsztatach Martin Wesely pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać alternatywne metody, aby ułatwić grę zespołową – słuchając siebie nawzajem, wyczuwając  i improwizując bez obawy  i presji. Praca bez nut i z dużą dozą kreatywności prowadzi do szybszego i bardziej autentycznego rozwoju zespołu i ułatwia późniejszą pracę nad repertuarem.

Martin Wesely (Austria) – gitarzysta, aranżer, improwizator, pedagog. Jego muzyczne zainteresowania sięgają od muzyki klasycznej, poprzez jazz i folk po  muzykę popularną. Wydał dotychczas 10 albumów płytowych zawierających autorskie projekty muzyczne. Studiował  na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem Konrada Ragossniga oraz w “École normale de musique de Paris” pod kierunkiem Alberta Ponce’a. Przez 20 lat był członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego “Guitar4mation”. Oprócz koncertowania tworzy muzykę do teatru i słuchowisk.

A methods course for guitar teachers, students and anyone interested.
This year Martin Wesely will lead a workshop focusing on creativity, sensitivity and group dynamics in ensemble.
The idea: music schools are putting more and more emphasis on ensemble playing, but there is often a lack of time and knowledge on how to work effectively with students.
In his workshop, Martin Wesely shows how alternative methods can be used to facilitate ensemble playing – listening to each other, sensing and improvising without fear or pressure. Working without notes
and with a lot of creativity leads to faster and more authentic ensemble development and facilitates later work on repertoire.
Martin Wesely (Austria) – guitarist, arranger, improviser, educator. His musical interests range from classical music through jazz and folk to popular music. He has so far released 10 CD albums containing original musical projects. He studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna under Konrad Ragossnig and at the “École normale de musique de Paris” under Albert Ponce. For 20 years he was a member of the international guitar quartet “Guitar4mation”. In addition to performing, he creates music for theatre and radio plays.

 

 

...

….

WYKŁADOWCY

Gitarzystka, kompozytorka, pedagog. Już w czasie studiów na akademii muzycznej skierowała swoje zainteresowanie w stronę edukacji najmłodszych. Doświadczenia w pracy z dziećmi zaowocowały wydaniem licznych publikacji dydaktycznych. W Wydawnictwie Euterpe opublikowała serię Uczeń i nauczyciel (cz. 1-3), kolekcję miniatur na gitarę pt. Zaproszenie do walca, Etiudy charakterystyczne (cz.1, 2), dwa zbiory kolęd: W dzień Bożego Narodzenia oraz Pierwsza gwiazdka z gitarą, zbiór Znam i gram oraz wspólnie z Mirosławem Drożdżowskim cykl Solo & Duo.

Jest autorką bestsellerowych podręczników do nauki gry na gitarze Elementarz gitarzysty, Gitara pierwsza klasa oraz Gitara ekstra klasa – popularnych w Polsce, a także poza jej granicami (łącznie 6 wersji językowych).
Jest współautorką serii podręczników do kształcenia słuchu i rytmiki Nasza muzyka (cz. 1-6), Nasz muzyczny elementarz oraz Nowego solfeżu przygotowanych we współpracy z Iloną Tomera-Chmiel oraz Lidią Florek-Stokłosą. W 2021 roku wydała podręcznik Muzyczna pracownia 1 przeznaczony dla uczniów działu młodzieżowego (cykl 4-letni) szkół muzycznych I stopnia.
Od 2021 prowadzi zajęcia metodyki instrumentalnej w Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie.
Utwory Tatiany Stachak chętnie wykonywane są na koncertach gitarowych, a także pojawiają się w programach konkursów gitarowych. Jej kompozycje znalazły się w zestawach egzaminacyjnych ABRSM i Trinity College na lata 2016-2023. Swoją metodę nauczania popularyzuje prowadząc wykłady i lekcje w szkołach muzycznych oraz podczas kursów i festiwali gitarowych (m.in.: w Polsce, Chinach, Czechach, Słowenii oraz Słowacji).
Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Zaleskiego. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych, m.in.: I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Koninie (1990), II miejsce na „Międzynarodowych Gdańskich Spotkaniach Gitarzystów” w Gdańsku (1991), II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym we Frosignone (Włochy, 1991) II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Ingenio na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania, 1995). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów opublikowanych na łamach czasopisma muzycznego Świat Gitary m.in. cyklów: Instrumenty strunowe w malarstwie europejskim, Inspiracje pozamuzyczne w literaturze gitarowej, Uczeń i nauczyciel w duetach gitarowych, Utwory solowe dla pierwszaków.

Muzyk, gitarzysta, pedagog.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom z wyróżnieniem w 1993). W roku 2006 uzyskał stopień doktora, w roku 2014 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2022 tytuł profesora sztuki. Jest laureatem międzynarodowych i ogól-nopolskich konkursów gitarowych: w Zamościu (1988), Warszawie (1989), Krakowie (1990) i Tychach (1990). Zdobył również II nagrodę na V Ogól-nopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną za utwór Recytatyw i Aria (2001).
Jako solista i kameralista oraz w koncertach z orkiestrą występował w kraju i za granicą. Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubel-skiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti oraz z Kwartetem Śląskim. Do-konał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów (w tym koncertów na gitarę i orkiestrę: Edwarda Bogusławskiego, Aleksandra La-sonia, Aleksandra Nowaka i Odysseasa Konstantinopoulosa) oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. J.S.Bach, A.Piazzolla, polska muzyka współczesna).
Jest autorem publikacji „Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno – wykonawcze na wybranych przy-kładach” złożonej z książki i płyty CD, zawierającej premierowe nagrania kompozycji R.Haubenstocka-Ramatiego, J.E.Jurkowskiego, A.Krzanowskiego, P.Mossa, W.Szalonka i M.Nosala. W roku 2018 wydał płytę “In modo polonico” z utworami A.Tansmana, J.N.Bobrowicza i S.Mrońskiego.
Jest profesorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz dziekanem Wydziału Instrumentalnego tej uczelni. Jest także nauczycie-lem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M.Karłowicza w Katowi-cach. Jego uczniowie i studenci wielokrotnie zdobywali laury na konkur-sach ogólnopolskich i międzynarodowych. Często wyróżniany za osiągnię-cia pedagogiczne, zapraszany do uczestnictwa w pracach jury konkursów gitarowych oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich. Został uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od-znaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.
Marek Nosal gra na gitarach: Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Le-szek Gajdzik, Godin. Używa strun D’Addario.

Musician, guitarist and teacher.
As a soloist and chamber musician he has given concerts in Poland and abroad. He performed with philharmonic orchestras from Katowice, Lublin, Częstochowa and Olsztyn, Polish National Radio Symphony Orchestra, chamber orchestras: Aukso, Silesian Ch.O., Archetti, Camerata Impuls as well as Silesian String Quartet. He has premiered numerous new works by contemporary composers including concertos for guitar and orchestra by Edward Bogusławski, Aleksander Lasoń, Aleksander Nowak and Odysseas Konstantinopoulos. He has made a number of recordings for the radio, television and CD (i.a. J.S.Bach, A.Piazzolla, Polish contemporary music).
In 2013 he published The work of Polish composers for solo guitar after 1945. The artistic and performance issues based on selected examples – the book and the CD with world premiere recordings of XX and XXI-century solo guitar music by Polish composers. His last CD In modo polonico (2018) includes works by A.Tansman, J.N.Bobrowicz, S.Mroński.
He is the laureate of guitar competitions in Zamość (1988), Warsaw (1989), Krakow (1990) and Tychy (1990). As a composer he made his debut in 2001 with Recitative and Aria and was awarded the second prize for it in V All-Polish Competition of Compositions for Classical Guitar.
In 1993 he graduated with honours from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, where he studied under the guidance of Professor Alina Gruszka. In 2006 he obtained a doctoral degree, followed by a postdoctoral degree in 2014. In 2022 he received the title of Professor of Art.
He is Professor and Dean of Instrumental Department at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Since 2015 he is artistic director of International Festival “Silesian Guitar Autumn” and Jan Edmund Jurkowski Memorial Competition in Tychy, Poland.
Marek Nosal plays on instruments made by Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Leszek Gajdzik, Godin. He uses D’Addario Strings.

Muzyk, gitarzysta, manager, pedagog. W 2005 roku ukończył z najwyższym wynikiem studia w Instytucie Muzycznym w Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy). W 2006 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora na tej samej uczelni. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe zakończone egzaminem koncertowym w Martin-Luther-Universität w Halle (Niemcy). Jego nauczycielami gitary byli: Czesław Droździewicz, Joanna Kowalczyk, Włodzimierz Lerner, Michał Nagy oraz Andrzej Mokry.
Zanim zawodowo zajął się muzyką ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Jest laureatem licznych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (Konin, Sanok, Kielce, Koszalin, Krynica, Kraków, Halle/Saale) Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich artystów, jak: Pepe Romero, Eduardo Catemario, Abel Carlevaro, Marco Tamayo, Roland Dyens, Fabio Zanon, Tilman Hoppstock, Thomas Müller-Pering, Pawel Steidl.
Był stypendystą międzynarodowego stowarzyszenia GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa).
Jako solista współpracował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz Stadtskapelle Halle. Jako kameralista występował z pianistą Waldemarem Malickim, akordeonistą Wiesławem Prządką, skrzypkiem Piotrem Kwaśnym, z zespołami The Hilliard Ensemble, Tango Bridge oraz z orkiestrą Capella Cracoviensis. Miał okazję współpracować z takimi dyrygentami, jak Łukasz Borowicz, Heribert Beissel Wojciech Rodek, Marc Minkowski, Wojciech Michniewski, Maciej Tworek i Kai Bumann. Obecnie współpracuje z akordeonistą Bartoszem Kołsutem.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę gitary w Zespole Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu. Był wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie, Międzynarodowych warsztatów Muzyki Kameralnej w Puławach, festiwalu Polska Akademia Gitary w Jarocinie oraz na festiwalu gitarowym w Caltelo Branco (Porugalia).
Jest Właścicielem i dyrektorem Centrum Edukacyjnego Family Group, w skład którego wchodzi Ognisko Muzyczne MałyMuzyk, Szkoła Językowa Family Forest oraz szkoła robotyki i programowania Twój Robot. Jest również organizatorem koncertów i wydarzeń kulturalnych

Występował na licznych festiwalach muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Śląska Jesień Gitarowa, Nuevo Mundo, Festiwal Muzyki Astora Piazzolli w Krakowie, Gitarre Wien, Wrocławski Festiwal Gitarowy, Muzyka na Szczytach, Emanacje).
Jako solista współpracował z orkiestrami: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, Leopoldinum, Sinfonietta Cracovia, Wrocławską Orkiestra Kameralną Vratislavia, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova, Fresco Sonare i Chopin Academia Orchestra. Występował również z towarzyszeniem Kameralistów Filharmonii Narodowej, kwartetu smyczkowego Royal String Quartet i zespołu Wiener Instrumentalsolisten oraz jako członek zespołów New Tango Bridge i New Art Ensemble. Jest także współtwórcą i członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation, specjalizującego się w wykonaniach muzyki XX i XXI wieku, w tym między innymi repertuaru z pogranicza muzyki współczesnej i jazzu. Jest również członkiem zespołu Hirundo Maris, założonego przez Ariannę Savall i Pettera Udlanda Johansena (nagrania płytowe: CD „Il Viaggio d’Amore”, 2015, The Wind Rose, 2017, Poésie et musique, 2021).
W roku 2020 Michał Nagy wydał solową płytę p.t. Fughetta, zawierającą dedykowaną mu tytułową kompozycję Pawła Szymańskiego oraz utwory B.Brittena, S.Gubajduliny i A.Tansmana. Płyta została nominowana do nagrody Fryderyk 2021.
M. Nagy dokonał prawykonań utworów, m.in. Sergia Assada, Pawła Szymańskiego, Guntera Schneidera, Bartłomieja Budzyńskiego i Stefana Soewandiego.
Michał Nagy występuje również w duecie z gitarzystą Marcinem Siatkowskim, skrzypkiem Pawłem Wajrakiem, bandoneonistą Klaudiuszem Baranem i oboistą Arkadiuszem Krupą, z którym zarejestrował sonaty Domenica Scarlattiego w autorskim opracowaniu na obój i gitarę (wydawnictwo Agencji Artystycznej GAP, 2015).
M. Nagy dokonał również nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, Bayerischer Rundfunk i stacji ZDF. Jest także autorem wielu aranżacji na gitarę solo i z zespołami kameralnymi. Współpracował z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i wydawnictwem Euterpe.
Nagrywał m.in. dla firm: Sony Music (nagroda Fryderyk 2002 za płytę ,, Piazzolla Tango” w kategorii Album Roku – Muzyka Kameralna), Dux (nominacja do Fryderyka 2000 za płytę pt. Micropiezas w duecie z M.Siatkowskim), Polskie Nagrania Edition i Gramola Vienna ( pulse.sound.joy.heart. , Sonada de Alma, Trans4mation – Guitar 4mation). Najnowsze nagranie, Centenario (2021), jest hołdem złożonym Astorowi Piazzolli w setną rocznicę jego urodzin i zawiera m.in. Koncert podwójny na bandoneon i gitarę Hommage a Liege.
Urodził się w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwatorium Wiedeńskim. Jego nauczycielami byli Janusz Raczyński, Marcin Zalewski, Ryszard Bałauszko i Heinz Wallisch. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Fiuggi, Gdańsku, Krakowie i Tychach. Dwukrotnie był stypendystą Fundacji Kultury. Jest laureatem nagrody Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi” i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Petr Saidl studiował w Konserwatorium w Pardubicach u S. Juřicy oraz w Hochschule im Franza Liszta w Weimarze u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rost i prof. Moniki Rost. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. u G. Crosskey, J. Duarte, H. Käppela, C. Cotsiolisa, W. Lendle I in. Był wielokrotnie nagradzany na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych. Od 1993 roku wykłada w Konserwatorium w Pardubicach, od 2007 jest tam kierownikiem wydziału gitary. Jego uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (208 nagród, w tym 78 pierwszych). Od 2016 roku wykłada również na Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi, jest regularnie zapraszany jako przewodniczący jury konkursów gitarowych, wykłada na festiwalach gitarowych, w konserwatoriach i uczelniach muzycznych.
Koncertował w całej Europie, zarówno jako solista, jak i kameralista w różnych zespołach kameralnych, np. z altowiolistą Milanem Řehákiem, skrzypkiem Bohuslavem Matouškiem lub jako członek kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych dla ORF , ARD, BR1, Telewizja Czeska i Radio Czeskie. Wydał dwie płyty solowe, następnie jedną płytę z altowiolistą Milanem Řehákiem i trzy z kwartetem gitarowym „Guitar4mation”. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Biennale Gitarowego w Kutnej Horze.

Martin Schwarz studiował grę na gitarze w Akademii Muzycznej w Wiedniu. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, ale nauczycielem, który wywarł na niego największy wpływ był David Russell.
Jako solista i kameralista koncertował w Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Włoszech i Grecji.
Jest członkiem-założycielem kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Z tym zespołem koncertuje i nagrywa od 1993 roku. Nagrania na płytach CD: 1996 „…From a Hidden Street” (Polskie Nagrania Edition), 2006 „Pulse.Sound.Joy.Heart.”, 2010 „Sonada del Alma” , 2014 „Trans4mation” (Gramola, Wiedeń).
Ważną częścią jego pracy artystycznej jest aranżowanie i komponowanie muzyki na gitarę, poczynając od utworów solowych po aranżacje orkiestrowe. Jego kompozycje są publikowane przez Productions d’Oz w Montrealu w Kanadzie.
Prowadzi intensywną działalność pedagogiczną w wielu różnych instytucjach. W 2015 roku został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Antona Brucknera w Linz w Austrii.
Więcej informacji: www.guitar4mation.com

Gitarzysta i nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
Ukończył Akademię Muzyczną im. F.Chopina w Warszawie, w klasie prof. Ryszarda Bałauszko, a swoje umiejętności doskonalił na kursach prowadzonych przez takich Mistrzów gitary jak : Roberto Aussel, David Russell czy Abel Carlevaro.
Od lat regularnie jest wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie.

Pochodzi z Canberry w Australii, obecnie mieszka w Linzu w Austrii, gdzie niedawno został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Muzycznym Antona Brucknera.
Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie u Huberta Käppela w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii w Niemczech. Studia kontynuował u Judicaëla Perroya w Haute Ecole de Musique Genève. Wcześniej był uczniem Timothy Kaina i Minh Le Hoang w ANU School of Music Canberra w Australii. Naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczął w wieku 17 lat, obecnie jest uważany za jednego z najbardziej interesujących gitarzystów swojego pokolenia. Jest laureatem ponad 30 nagród w międzynarodowych konkursach gitarowych.
Campbell był uczestników kursów interpretacji muzycznej, m.in. w Accademia Chigiana w Sienie z Oscarem Ghiglia i Carlo Marchione. Miał zaszczyt uczestniczyć w licznych warsztatach mistrzowskich z takimi artystami, jak David Russell, Roberto Aussel, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Lorenzo Micheli, Ricardo Gallén, Pavel Steidl, Roland Dyens i inni.
Koncertował w całej Australii oraz w Japonii, Korei, Niemczech, Norwegii, Czarnogórze, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji, Brazylii, Finlandii, Indiach, Włoszech, Portugalii, Francji, Chinach, Austrii, Serbii, Rumunii i Grecja jako solista i kameralista. Występował w kilku stacjach radiowych, w tym Classic FM UK, ABC Classic FM, WDR 3 i wielu innych. Występował i prowadził kursy mistrzowskie na wielu festiwalach takich jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Koblencji, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Iserlohn, Cultura Artistica – Sao Paulo, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Berlinie, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Paryżu, Festiwal Gitarowy , Forum Gitarre Wien i wiele innych.
Poza działalnością solisty, bardzo interesuje się muzyką kameralną. Niedawno dołączył do międzynarodowego kwartetu kwartetu „Guitar4mation”. W 2021 roku założył duet Voice/Guitar z sopranistką Clémence Tilquin, profesorem wokalu w Genewie Haute École de Musique w Genewie.
Campbell jest artystą reprezentującym firmy D’Addario i Guitarlift. Gra na gitarze Antoniusa Müllera z 2015 roku.

Martin Wesely dobrze się czuje w najróżniejszych stylach muzycznych. Dzięki jego nieustającym poszukiwaniom nowych, kreatywnych sposobów prezentacji gitary, powstało wiele programów solowych, zespołów kameralnych i projektów, z którymi można go usłyszeć w całej Europie. Do tej pory wydał płytowo 10 swoich własnych projektów. Nagrania dla austriackiego, polskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego radia dodatkowo dokumentują jego działalność artystyczną. Edukację muzyczną ukończył na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem Konrada Ragossniga oraz w “École normale de musique de Paris” pod kierunkiem Alberta Ponce’a. Ostatnio, w 2022 roku, wystąpił z tenorem Martinem Mitterrutznerem wykonując na żywo i nagrywając na płytę  “Piękną młynarkę” Franza Schuberta z akompaniamentem gitary. “A handful of accepdance” to projekt zrealizowany wspólnie z polskim gitarzystą jazzowym Piotrem Domagałą, który powstał w 2019 roku. W tym samym roku obchodził 20-lecie swojej działalności scenicznej z partnerem duetowym Florianem Wilscherem (skrzypce), wydając album “Stringtango”. Przez 20 lat był członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego “Guitar4mation”. Oprócz koncertowania tworzy muzykę do teatru i słuchowisk. W 2007 roku rozpoczął w swoim rodzinnym mieście Hall in Tirol cykl koncertów “Saitenspiele”. Od 2010 roku jest członkiem rodziny D’Addario.

 

Martin Wesely feels at home in a wide variety of musical settings.
On his constant quest for new artistic ways to present the acoustic guitar in different styles, the artist has made a name for himself across Europe with
numerous solo performances, as well as chamber music ensembles and band projects which have shaped his work. His artistic creativity has been documented by international broadcast companies.
Wesely studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna with Konrad Ragossnig, where he graduated with highest honors. He also pursued
postgraduate studies in Paris at the ‘Ecole Normale de Musique et Danse de Paris’ under Alberto Ponce. The versatile artist was a member of the internationally renowned guitar quartet “guitar4mation” for two decades. For his project the AccepDanceCollective, Wesely collaborated with Polish jazzguitarist Piotr Domagala in 2019 to release the album ‘A Handful of Accepdance’. That same year also saw the release of the album ‘Stringtango’, focusing on Argentinian music, to celebrate the 20th anniversary of the artist’s duo project with Viennese violinist Florian Wilscher. He also leads original projects at the intersection of jazz and popular music, such as ‘Carlos Martin y sus Caballeros’ or ‘Nostalgias’ where he interprets various genres. The realisation of “The fair maid in the mill” by Franz Schubert togehther with tenor Martin Mitterrutzner is his 10th album production.
In addition to his concert activities, Wesely creates music for theater productionsand radio plays. He has released 10 CD albums with his own projects.

Urodzony w Oslo tenor, absolwent Norges Musikk Hoyskole oraz Schola Cantorum Basiliensis. Muzyk znany jest nie tylko z interpretacji muzyki dawnej lecz także ze scen operowych i musicalowych w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Brał udział w opracowanym przez Jordi Savalla „Orfeuszu” Monteverdiego, śpiewał w „Ariadnie” Haendla czy w „Uprowadzeniu z seraju” Mozarta. Występował także jako tenor w mszach i oratoriach Bacha, Schutza i Mozarta. Petter Udland Johansen nagrywał z takimi grupami i muzykami jak Ferrara, Lucidarium, Dominique Vellard, Sagene Ring oraz Pratum Musicum. Na stałe współpracuje z A. Savall, J. Heyerdalem, J. Ruppelem i Ch. Lovoldem. Jest także pianistą, skrzypkiem, gra na mandolinie. Prowadzi chóry w Szwajcarii ( Bazylea) i w Hiszpanii (Bella Terra).

Helena Siatkowska ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała pod kierunkiem prof. Zenona Bąkowskiego oraz ad. Krzysztofa Bąkowskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie oraz Głuchołazach.
W latach 1995-2000 była członkiem zespołu Warszawscy Soliści Concerto Avenna. Od 2000 roku została zatrudniona w Teatrze Muzycznym Roma, a także stale współpracowała z Polską Orkiestrą Radiową. W latach 2004-2006 była członkiem Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Obecnie jest prowadzącą sekcji II skrzypiec w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

 

Arianna Savall – sopranistka, harfistka, kompozytorka. Urodzona w Bazylei w katalońskiej rodzinie muzyków, rozpoczęła naukę gry na harfie w wieku 10 lat i kontynuowała ją w Barcelonie pod okiem Magdaleny Barrera. Jednocześnie rozpoczęła naukę śpiewu w konserwatorium w Terassie. Była słuchaczką Konserwatorium w Tuluzie oraz Scholi Cantorum w Bazylei, gdzie kształciła się pod kierunkiem m.in. Heidrun Rosenzweig (harfa historyczna) i Kurta Widmera (śpiew). Jako solistka koncertuje i nagrywa z grupami takimi jak: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. Współpracowała z wieloma dyrygentami, jak Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin i Andrew Lawrence-King.

Nagrywała dla wielu wytwórni płytowych, m.in Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. Wykonuje także muzykę współczesną, współpracując m.in. z Conradem Steinmannem, Heleną Tulve i Arvo Pärtem. W roku 2009 założyła ze swoim mężem Petterem Udlandem Johansenem zespół Hirundo Maris, łączący muzykę dawną i tradycyjną z kompozycjami powstającymi współcześnie. Prowadzi liczne warsztaty i kursy mistrzowskie, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Arianna Savall wykłada harfę historyczną na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu. 

www.ariannasavall.com

Arianna Savall – soprano, harpist, composer. Born in Basel to a Catalan family of musicians, she began studying harp at the age of 10 and continued in Barcelona under the tutelage of Magdalena Barrera. At the same time, she began studying singing at the Terassa Conservatory. She was a student at the Toulouse Conservatory and the Schola Cantorum in Basel, where she studied under Heidrun Rosenzweig (historical harp) and Kurt Widmer (singing), among others.
As a soloist, she performs and records with groups such as: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. She has collaborated with many conductors such as Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin and Andrew Lawrence-King.

She has recorded for many record labels, including Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. She also performs contemporary music, collaborating with Conrad Steinmann, Helena Tulve and Arvo Pärt, among others.
In 2009, she founded the ensemble Hirundo Maris with her husband Petter Udland Johansen, combining early and traditional music with compositions created today.
She conducts numerous workshops and master classes, including the International Guitar Workshop in Lanckorona.
Arianna Savall teaches historical harp at the Zurich University of Arts.
www.ariannasavall.com

 

Gitarzysta klasyczny o wszechstronnych zainteresowaniach muzycznych, absolwent PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie prof. Janusza Raczyńskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Bałauszki. Laureat międzynarodowych konkursów gitarowych m. in 1 nagrody na międzynarodowym konkursie w Gdańsku i 2 nagrody na międzynarodowym konkursie w Krynicy. Współpracuje z m. in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Polskiego Radia, Teatrem Buffo, Teatrem Roma. Dokonał wielu nagrań płytowych m. in. z wokalistką Anna Riveiro, zespołami Con Passione, Voice Band (z udziałem Anity Lipnickiej), Tadeuszem Woźniakiem, zespołem Hirundo Maris (płyta Poesie et Musique 2021). Koncertował na wielu scenach w Polsce oraz m. in. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Meksyku. Występuje z wieloma zespołami oraz muzykami klasycznymi, jazzowymi i folkowymi, grywa także na gitarze elektrycznej. Od wielu lat jest wykładowcą na Międzynarodowych Warsztatach Gitarowych w Lanckoronie.

Classical guitarist with versatile musical interests, graduate of the J. Elsner Secondary Music School in Warsaw in the class of Prof. Janusz Raczynski and the Academy of Music in Warsaw in the class of Prof. Ryszard Baluszko. Laureate of international guitar competitions including 1st prize at the international competition in Gdansk and 2nd prize at the international competition in Krynica. He collaborates with the National Philharmonic Orchestra, Polish Radio Orchestra, Buffo Theater, Roma Theater, among others. He has made many recordings with, among others, the singer Anna Riveiro, the bands Con Passione, Voice Band (featuring Anita Lipnicka), Tadeusz Wozniak, the band Hirundo Maris (album Poesie et Musique 2021). He has performed on many stages in Poland and in the Czech Republic, Germany, Spain and Mexico, among others. He performs with many bands and classical, jazz and folk musicians, and also plays electric guitar. He has been a lecturer at the International Guitar Workshop in Lanckorona for many years.

 

Warsztaty plastyczne

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydziału Architektury Wnętrz oraz Wydziału Malarstwa Specjalność Scenografia. Od 10 lat tworzy markę LAS I NIEBO w której połączyła swoje zainteresowania – rysunek, projektowanie oraz miłość do natury. Rysunki zainspirowane światem przyrody przenosi na tkaniny w formie elementów wystroju wnętrz takich jak narzuty czy pościele a także odzież, plakaty i drobne produkty papiernicze.

Poza stroną internetową jej prace można zobaczyć podczas licznych wydarzeń targowych związanych z projektowaniem w całej Polsce. W ubiegłym roku marka LAS I NIEBO została nagrodzona statuetką IKONA TRŁ podczas grudniowej edycji TRŁ ZIMA! a także wzięła udział w WYSTAWIE 50 IKON TRŁ. 

Małgorzata mieszka obecnie w Lanckoronie, dla której zostawiła życie w mieście.

Art workshops

Graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow; Department of Interior Design and Department of Painting Specialization in Scenography. For 10 years she has been creating the LAS I NIEBO brand, in which she has combined her interests – drawing, design and love of nature. She transfers her drawings inspired by the natural world onto fabrics in the form of interior design elements such as bedspreads and bedding, as well as clothing, posters and small paper products.

In addition to her website, her work can be seen at numerous design-related trade shows across Poland. Last year, the LAS I NIEBO brand was awarded the TR£ Icon statuette during the December edition of TR£ ZIMA! and also participated in the TR£ 50 Icons EXHIBITION.

Małgorzata now lives in Lanckorona, for which she left city life.

 

Arianna Savall – sopranistka, harfistka, kompozytorka. Urodzona w Bazylei w katalońskiej rodzinie muzyków, rozpoczęła naukę gry na harfie w wieku 10 lat i kontynuowała ją w Barcelonie pod okiem Magdaleny Barrera. Jednocześnie rozpoczęła naukę śpiewu w konserwatorium w Terassie. Była słuchaczką Konserwatorium w Tuluzie oraz Scholi Cantorum w Bazylei, gdzie kształciła się pod kierunkiem m.in. Heidrun Rosenzweig (harfa historyczna) i Kurta Widmera (śpiew). Jako solistka koncertuje i nagrywa z grupami takimi jak: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. Współpracowała z wieloma dyrygentami, jak Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin i Andrew Lawrence-King.

Nagrywała dla wielu wytwórni płytowych, m.in Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. Wykonuje także muzykę współczesną, współpracując m.in. z Conradem Steinmannem, Heleną Tulve i Arvo Pärtem. W roku 2009 założyła ze swoim mężem Petterem Udlandem Johansenem zespół Hirundo Maris, łączący muzykę dawną i tradycyjną z kompozycjami powstającymi współcześnie. Prowadzi liczne warsztaty i kursy mistrzowskie, m.in. w ramach Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie. Arianna Savall wykłada harfę historyczną na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu. 

www.ariannasavall.com

Arianna Savall – soprano, harpist, composer. Born in Basel to a Catalan family of musicians, she began studying harp at the age of 10 and continued in Barcelona under the tutelage of Magdalena Barrera. At the same time, she began studying singing at the Terassa Conservatory. She was a student at the Toulouse Conservatory and the Schola Cantorum in Basel, where she studied under Heidrun Rosenzweig (historical harp) and Kurt Widmer (singing), among others.
As a soloist, she performs and records with groups such as: Hesperion XXI, Rolf Lislevand Ensemble, La Fenice, Melpomen Ensemble, Ricercar Consort, Mala Punica, Vox Clamantis, Il Desiderio, Ensemble Cello Octet Amsterdam, Capella Antiqua Bambergensis, Le Baroque Nomade, Main-Barockorchester Frankfurt. She has collaborated with many conductors such as Jordi Savall , Jean Tubery, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Tonu Kaljuste, Manel Valdivieso, Pascal Crittin and Andrew Lawrence-King.

She has recorded for many record labels, including Alia Vox, ECM, Naïve, Harmonia Mundi, Carpe Diem Records, Aeolus und CAB Records. She also performs contemporary music, collaborating with Conrad Steinmann, Helena Tulve and Arvo Pärt, among others.
In 2009, she founded the ensemble Hirundo Maris with her husband Petter Udland Johansen, combining early and traditional music with compositions created today.
She conducts numerous workshops and master classes, including the International Guitar Workshop in Lanckorona.
Arianna Savall teaches historical harp at the Zurich University of Arts.
www.ariannasavall.com

 

Reżyser, pedagog, kurator, scenograf, dr hab. profesor AST w Krakowie. Twórca blisko 60 przedstawień, Wielokrotnie nagradzany m.in. dwukrotny zdobywca Lauru Konrada.
Fundamentem i najważniejszym tematem twórczości reżyserskiej Brzyka jest pamięć. Pamięć miejsc, pamięć aktorów, pamięć kultury i wreszcie pamięć dnia dzisiejszego, pamięć pojedynczego człowieka i pamięć narodu. Rozgrzebywanie przestrzeni przeszłości, tropienie niezałatwionych spraw, wchodzenie w pojedynki z mechanizmem wyparcia\wymazania m.in. „Czarownice z Salem”, „Kadisz”, „Brygada szlifierza Karhana”, „Berek Joselewicz”, „Korzeniec”, „Harce młodzieży polskiej”, „Koń, kobieta i kanarek”, „Ziemia obiecana” , „1946”, „Schwarccharakterki”, „1968. Biegnij, mała, biegnij”

Obecnie pracuje w duecie z Igą Gańczarczyk nad spektaklem „Środula. Krajobraz Mausa”.

Director, teacher, curator, set designer, professor at the Academy of Fine Arts in Kraków. The creator of almost 60 productions. He has been awarded many times, e.g. twice the winner of the Konrad Laurel.
The foundation and most important theme of Brzyk’s directing work is memory. The memory of places, the memory of actors, the memory of culture and, finally, the memory of today, the memory of an individual person and the memory of the nation. Digging through the space of the past, tracking down unsettled issues, entering into duels with the mechanism of displacement, e.g. The Witches of Salem, Kaddish, The Karhan Grinder’s Brigade, Berek Joselewicz, Roots, The Scouts of Polish Youth, The Horse, the Woman and the Canary, Promised Land , “1946”, “Schwarccharakterki”, “1968. Biegnij, mała, biegnij”.

She is currently working in duo with Iga Gańczarczyk on the play “Środula. Maus Landscape”.

 

 

Kompozytor, gitarzysta, sound designer. Studiował reżyserię i kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Zygmunta Krauze. Jest kierownikiem Chopin University Electronic Music Studio na UMFC oraz członkiem Hashtag Ensemble. Jego utwory były wykonywane przez zespoły takie jak Klangforum Wien, MusikFabrik, London Sinfonietta, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Hashtag Ensemble. Jest laureatem szeregu nagród w konkursach kompozytorskich, m.in. nagrody International Confederation of Electroacoustic Music Prix CIME 2019 za utwór #NetworkMusic. Wydał 4 płyty monograficzne: Muzyka strun (Chopin University Press, 2022, płyta nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna), General Theory of Relativity (2021, KAIROS), Trash Music (Requiem Records, 2018) i  Loopowizacje (2013, For Tune) i szereg płyt z muzyką improwizowaną (z Hashtag Ensemble i The Intuition Orchestra).

Tworzy zarówno muzykę akustyczną jak i elektroakustyczną, komponuje także muzykę teatralną i filmową. W swojej muzyce wykorzystuje stworzone przez siebie instrumenty: obiektofony – przedmioty codziennego użytku, których dźwięk jest przetwarzany na żywo oraz Gestofon – instrument elektroniczny sterowany gestami, a także nietypowe instrumenty strunowe (cytry, guzheng, valihę).

Wojciech Błażejczyk jest także aktywnym gitarzystą. Wykonuje muzykę nową na gitarze elektrycznej oraz jako wykonawca live electronics, dokonał ponad 100 prawykonań. Wykonuje także muzykę improwizowaną (występował m.in. z Kawalerami Błotnymi, Electronishes Gluck, Adamem Pierończykiem, Agatą Zubel, Krzysztofem Knittlem, Joëlle Léandre). Jako reżyser dźwięku specjalizuje się w nagraniach i projekcji dźwięku na koncertach muzyki nowej oraz tworzeniu sound design’u. Prowadzi także warsztaty dla dzieci związane z muzyką elektroakustyczną i wykorzystaniem obiektów w muzyce.

Composer, guitarist, sound designer. He studied directing and composition at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw in the class of Professor Zygmunt Krauze. He is the director of the Chopin University Electronic Music Studio at the UMFC and a member of the Hashtag Ensemble. His works have been performed by ensembles such as Klangforum Wien, MusikFabrik, London Sinfonietta, Polish Radio Orchestra, National Philharmonic Orchestra and Choir, Hashtag Ensemble. He has won a number of awards in composition competitions, including the International Confederation of Electroacoustic Music Prix CIME 2019 for his work #NetworkMusic. He has released 4 monographic albums: Music of Strings (Chopin University Press, 2022, the album awarded the Fryderyk in the Contemporary Music Album of the Year category), General Theory of Relativity (2021, KAIROS), Trash Music (Requiem Records, 2018) and Loopowizacje (2013, For Tune) and a number of improvised music albums (with Hashtag Ensemble and The Intuition Orchestra).

He creates both acoustic and electroacoustic music and also composes theatre and film music. In his music, he uses instruments he has created: objectophones – everyday objects whose sound is processed live, and the Gestophone – an electronic instrument controlled by gestures, as well as unusual string instruments (zithers, guzheng, valiha).
Wojciech Błażejczyk is also an active guitarist. He performs new music on electric guitar and as a live electronics performer, and has premiered over 100 pieces. He also performs improvised music (he has performed with the Mud Cavaliers, Electronishes Gluck, Adam Pierończyk, Agata Zubel, Krzysztof Knittel, Joëlle Léandre, among others). As a sound director, he specialises in recordings and sound projection for new music concerts and sound design. He also conducts workshops for children related to electroacoustic music and the use of objects in music.

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Wójt Gminy Lanckorona Ryszard Gonet

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: