REGULAMIN XVII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem XVII Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie.

2. Warsztaty odbywać się będą w dniach od 18 do 28 lipca 2024 r. w Lanckoronie.

3. Głównym celem Warsztatów jest nauka gry na gitarze oraz skrzypcach, rozwijanie wrażliwości artystycznej, edukacja .

kulturalna i promocja kultury poprzez realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego.

4. Warsztaty kierowane są do wszystkich chętnych, w szczególności posiadających doświadczenie muzyczne rozumiane np. 

jako znajomość podstaw notacji nutowej, udział w ogniskach muzycznych, uczęszczanie do szkół muzycznych, przynależność do zespołów muzycznych itp.

5. Dane kontaktowe Organizatorów:
adres do korespondencji i przesyłania Karty Uczestnika (skanem):
e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl
strona: www.gitaralanckorona.pl
tel.: Michał Nagy (dyrektor artystyczny) 502-246-191
Susanne Nagy (koordynacja) 602-279-039

B. REKRUTACJA
1. Rekrutację uczestników Warsztatów przeprowadzają Organizatorzy na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.
2. Organizatorzy nie przeprowadzają egzaminów wstępnych i przesłuchań.
3. Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc przeznaczonych dla uczestników warsztatów gitarowych i skrzypcowych. Maksymalna liczba uczestników zostanie ustalona w trybie roboczym, w oparciu o możliwości finansowe Organizatorów i harmonogram zajęć.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na Warsztaty bez podania przyczyn.

C. REJESTRACJA
1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024 drogą mailową kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel). W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do skrócenia bądź przedłużenia terminu.

2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych wcześniej uczestników.


3. Osoby, które znajdą się na liście podstawowej s zobowiązane do wypełnienia przesłanej przez organizatora Karty Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie), a także do dokonania wpłaty zaliczki (900,00 zł) do dnia 15.05.2024 na poczet uczestnictwa w Warsztatach na konto Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (podając jako tytuł wpłaty „Lanckorona 2024, imię i nazwisko uczestnika”). Odbiorcą wpłat jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona. Wypełnione i podpisane dokumenty, wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, należy odesłać jako skany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gitaralanckorona.pl do dnia 20.05.2024r. Pozostałą kwotę (800,00 zł) należy wpłacić do dnia 17.06.2024. Brak wpłaty uważany będzie za rezygnację z udziału w Warsztatach.

4. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z powodu siły wyższej (np. ograniczeń wynikających z COVID- 19) Organizator zwraca w całości wpłaty uczestników.

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia uczestnikom warsztatów.

6.W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach z powodu nagłych wypadków losowych lub choroby Organizator bierze pod uwagę zwrot w całości wpłaconej opłaty.

7.Terminów, o których mowa w punktach C.4 – C.7 nie stosuje się do uczestników zrekrutowanych z listy rezerwowej. W ich przypadku terminy wpłat i potwierdzeń zostaną odrębnie ustalone przez Organizatorów, z uwzględnieniem minimum niezbędnego czasu na podjęcie decyzji i dokonanie wszelkich czynności administracyjnych.

D. DOJAZD NA WARSZTATY I POWRÓT
1. Dojazd uczestników na Warsztaty i powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników rodzice (opiekunowie), którzy nie odwożą osobiście swoich dzieci na Warsztaty, winni zapewnić im bezpieczny dojazd z miejsca zamieszkania do Lanckorony i z powrotem.

3. Miejscem zbiórki w dniu 18.07.2024 r., do którego należy zgłosić się o godzinie 15:00 jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie mieszczący się przy ul. Krakowskiej 8, 34-143 Lanckorona. Uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa z związku z koronawirusem.

4. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe, które będą skutkować spóźnieniem w przybyciu na miejsce zbiórki uczestnik lub rodzice (opiekunowie) uczestnika winni niezwłocznie powiadomić Organizatorów.

5. Organizator w zakresie posiadanej wiedzy udzieli informacji i wskazówek ułatwiających dojazd na prośbę uczestników, jak również informacji o bazie noclegowej w Lanckoronie.

E. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik Warsztatów ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach warsztatowych (gitara lub skrzypce, muzyka kameralna, zorkiestra oraz warsztaty interdyscyplinarne), a także do bezpłatnego wstępu na koncerty i inne wydarzenia;

b) zwracania się w każdej kwestii do Organizatorów;

c) bieżącego zgłaszania swoich uwag co do sposobu organizacji Warsztatów Organizatorom.

 2. Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do: 

a) brania udziału w wybranych przez siebie zajęciach programowych;

 

b) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa;

 

c) dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu przebywania podczas warsztatów;

 

d) bezwzględnego stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć;

 

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Organizatorów.

 

f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa z związku z pandemią wirusa COVID-19, obowiązujących w czasie trwania Warsztatów.

 

3. Uczestnicy (opiekunowie prawni) zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód powstałych z ich winy.

 

4. W czasie trwania zajęć warsztatowych uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, zakaz ten dotyczy wszystkich uczestników, bez względu na wiek.

 

5. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających.

 

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

7. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (paszportu, legitymacji szkolnej itp.), a także przywiezienia gitary lub skrzypiec, pulpitu i niezbędnych akcesoriów (zapasowych strun, podnóżka lub podgitarnika itp.).

F. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla uczestników poza czasem zajęć objętych programem Warsztatów.

 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w zajęciach przewidzianych programem Warsztatów oraz w zajęciach dodatkowych, a także odpowiadają za ich organizację i sprawne przeprowadzenie.

 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Warsztatach.

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż i rzeczy osobiste uczestników (w tym rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny itp.) zagubione, skradzione bądź uszkodzone z powodu braku staranności ich właścicieli.

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Warsztatów.

 

6. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą opiekunów prawnych / rodziców uczestników niepełnoletnich na ich samodzielne poruszanie się po Lanckoronie.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. C.3. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników .

2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Warsztatów, a także bieżące relacje z Warsztatów ukazywać się będą na stronie internetowej www.gitaralanckorona.pl oraz na profilach społecznościowych na Facebooku.

3.Organizatorom przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. W przypadkach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Terms and conditions of the XVII International Guitar Workshop in Lanckorona

 1. GENERAL INFORMATION

(1) The organizer of the XVII International Guitar Workshop, hereinafter referred to as the Workshop, is the Terra Artis Lanckorona Association based in Lanckorona.

(2) The Workshop will be held from July 18 to 28, 2024 in Lanckorona.

(3) The main objective of the Workshop is to learn to play the guitar and violin, develop artistic sensitivity, cultural education cultural and promotion of culture through the implementation of an innovative educational project.

(4) The workshop is directed to all applicants, especially those who have musical experience understood as e.g. as knowledge of the basics of musical notation, participation in music centers, attendance at music schools, membership in music ensembles, etc.

(5) contact details of the Organizers:

address for correspondence and sending the Participant Card (by scan):

e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl

website: www.gitaralanckorona.pl

phone: Michal Nagy (artistic director) 502-246-191

Susanne Nagy (coordination) 602-279-039

 1. RECRUITMENT

(1) Recruitment of Workshop participants shall be carried out by the Organizers on the basis of the rules set forth in these regulations.

(2) The Organizers shall not conduct entrance examinations or auditions.

(3) the Organizers have a limited number of places available for participants of the Guitar and Violin Workshops. The maximum number of participants will be determined in a working mode, based on the financial capabilities of the Organizers and the schedule of the workshops.

(4) The Organizers reserve the right to refuse admission of a participant to the Workshop without giving reasons.

 1. REGISTRATION

(1) Applications for participation in the Workshops are accepted electronically from 01.04.2024 to 06.05.2024 via email kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone number, musical education, teacher). In justified cases, the Organizers have the right to shorten or extend the deadline.

(2) On the basis of the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. Persons on the reserve list will be able to participate in the Workshop in case of resignation of any of the pre-qualified participants.

(3) Persons who will be on the primary list are required to fill out the Participant Card sent by the organizer (in the case of minors, parents or guardians fill it out), as well as to make a down payment (PLN 900.00) by 15.05.2024 towards participation in the Workshop to the account of Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (stating “Lanckorona 2024, participant’s name” as the title of the payment). The recipient of the payment is Terra Artis Lanckorona Association. Completed and signed documents, along with confirmation of the transfer, should be sent back as scans by e-mail to: kontakt@gitaralanckorona.pl by 20.05.2024r. The remaining amount (PLN 800.00) should be paid by 17.06.2024.Lack of payment will be considered as cancellation of participation in the Workshop.

(4 ) The total price of participation in the Workshops is PLN 1,700 . It includes the cost of five individual lessons (45 minutes each), guitar orchestra classes, chamber music workshops, additional workshops, admission to all concerts and accompanying events. In the event that the Workshop has to be canceled due to force majeure (e.g., COVID- 19 restrictions), the Organizer will refund the participants’ payments in full.

(5) The organizers do not provide accommodation and meals to the participants of the workshop.

(6) In the event of cancellation of participation in the Workshop due to emergencies or illness, the Organizer shall consider refunding in full the fee paid.

(7) The deadlines referred to in points C.4 – C.7 do not apply to participants recruited from the reserve list. In their case, the deadlines for payment and confirmation will be separately determined by the Organizers, taking into account the minimum necessary time to make a decision and perform all administrative actions.

 1. GETTING TO THE WORKSHOP AND RETURNING

(1) Access of participants to the Workshop and return to the place of residence shall be at their own expense and at their own risk.

(2) In the case of under-age participants, parents (guardians) who do not personally drive their children to the Workshop, should provide them with safe transportation from their place of residence to Lanckorona and back.

(3) The place of assembly on 18.07.2024, to which one should report at 3:00 pm, is the Communal Cultural Center in Lanckorona located at 8 Krakowska Street, 34-143 Lanckorona. Participants and accompanying persons undertake to observe the current safety rules in connection with the coronavirus.

(4) The participant or the participant’s parents (guardians) should immediately notify the Organizers of any impediments to access, which will result in late arrival at the meeting place.

(5) The organizer, to the extent of its knowledge, will provide information and directions to facilitate access at the request of the participants, as well as information on the accommodation base in Lanckorona.

 1. STAY AT THE WORKSHOP – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

(1) Each Workshop participant has the right to:

(a) to participate in workshop activities (guitar or violin, chamber music, orchestra, and interdisciplinary workshops), as well as free admission to concerts and other events;

 1. b) to address any questions to the Organizers;
 2. c) to report their comments on the way the Workshops are organized to the Organizers on an ongoing basis.

 (2) Each participant of the Workshop is obligated to:

(a) participate in the program activities of their choice;

 1. b) be punctual in attending the classes and actively participate in them;
 2. c) take care of cleanliness and order, as well as the entrusted property in the place of residence during the workshop;
 3. d) to strictly adhere to the internal rules and regulations of the classes;
 4. e) observe the rules of safety, and in the event of noticing a situation that poses a threat to the life and health of others is obliged to immediately inform the Organizers.
 5. f) observe the general safety rules in connection with the COVID-19 virus pandemic, in force during the Workshop.

(3) Participants (legal guardians) are obliged to cover any damage caused by their fault.

(4) During the workshop participants are strictly prohibited from drinking alcohol and smoking, this prohibition applies to all participants, regardless of age.

(5) All participants are absolutely prohibited to use intoxicants.

(6) Each participant is obliged to comply with these rules and regulations.

(7) participants of the Workshop are required to have an identity document (passport, school ID, etc.), as well as to bring a guitar or violin, lectern and necessary accessories (spare strings, footstool or fretboard, etc.).

 1. STAY AT THE WORKSHOP – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE ORGANIZERS

(1) The organizers do not provide care for participants outside the time of activities covered by the program of the Workshop.

(2) The organizers shall ensure that participants take part in activities included in the program of the Workshop, as well as additional activities, and shall be responsible for their organization and smooth conduct.

(3) All participants will receive certificates of participation in the Workshops.

(4) The organizers are not responsible for luggage and personal belongings of participants (including valuables, electronic equipment, etc.) lost, stolen or damaged due to the lack of care of their owners.

(5) The organizers reserve the right to make changes to the Workshop program.

6) Participation in the Workshops is tantamount to the consent of legal guardians / parents of underage participants for their independent movement in Lanckorona.

 1. FINAL PROVISIONS

(1) Sending the documents referred to in par. C.3. is tantamount to acceptance of these Rules and Regulations and permission to use the image of the participants .

(2) Any additional information about the Workshops, as well as current reports from the Workshops will be published on the website www.gitaralanckorona.pl and on social networking profiles on Facebook.

(3) The organizers have the right of final interpretation of the rules and regulations.

(4) In cases not regulated by these regulations, the provisions of the Civil Code shall apply.

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem XVII Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie.

2. Warsztaty odbywać się będą w dniach od 18 do 28 lipca 2024 r. w Lanckoronie.

3. Głównym celem Warsztatów jest nauka gry na gitarze oraz skrzypcach, rozwijanie wrażliwości artystycznej, edukacja .

kulturalna i promocja kultury poprzez realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego.

4. Warsztaty kierowane są do wszystkich chętnych, w szczególności posiadających doświadczenie muzyczne rozumiane np. 

jako znajomość podstaw notacji nutowej, udział w ogniskach muzycznych, uczęszczanie do szkół muzycznych, przynależność do zespołów muzycznych itp.

5. Dane kontaktowe Organizatorów:
adres do korespondencji i przesyłania Karty Uczestnika (skanem):
e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl
strona: www.gitaralanckorona.pl
tel.: Michał Nagy (dyrektor artystyczny) 502-246-191
Susanne Nagy (koordynacja) 602-279-039

B. REKRUTACJA
1. Rekrutację uczestników Warsztatów przeprowadzają Organizatorzy na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.
2. Organizatorzy nie przeprowadzają egzaminów wstępnych i przesłuchań.
3. Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc przeznaczonych dla uczestników warsztatów gitarowych i skrzypcowych. Maksymalna liczba uczestników zostanie ustalona w trybie roboczym, w oparciu o możliwości finansowe Organizatorów i harmonogram zajęć.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na Warsztaty bez podania przyczyn.

C. REJESTRACJA
1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024 drogą mailową kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel). W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do skrócenia bądź przedłużenia terminu.

2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych wcześniej uczestników.


3. Osoby, które znajdą się na liście podstawowej s zobowiązane do wypełnienia przesłanej przez organizatora Karty Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie), a także do dokonania wpłaty zaliczki (900,00 zł) do dnia 15.05.2024 na poczet uczestnictwa w Warsztatach na konto Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (podając jako tytuł wpłaty „Lanckorona 2024, imię i nazwisko uczestnika”). Odbiorcą wpłat jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona. Wypełnione i podpisane dokumenty, wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, należy odesłać jako skany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gitaralanckorona.pl do dnia 20.05.2024r. Pozostałą kwotę (800,00 zł) należy wpłacić do dnia 17.06.2024. Brak wpłaty uważany będzie za rezygnację z udziału w Warsztatach.

4. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z powodu siły wyższej (np. ograniczeń wynikających z COVID- 19) Organizator zwraca w całości wpłaty uczestników.

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia uczestnikom warsztatów.

6.W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach z powodu nagłych wypadków losowych lub choroby Organizator bierze pod uwagę zwrot w całości wpłaconej opłaty.

7.Terminów, o których mowa w punktach C.4 – C.7 nie stosuje się do uczestników zrekrutowanych z listy rezerwowej. W ich przypadku terminy wpłat i potwierdzeń zostaną odrębnie ustalone przez Organizatorów, z uwzględnieniem minimum niezbędnego czasu na podjęcie decyzji i dokonanie wszelkich czynności administracyjnych.

D. DOJAZD NA WARSZTATY I POWRÓT
1. Dojazd uczestników na Warsztaty i powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników rodzice (opiekunowie), którzy nie odwożą osobiście swoich dzieci na Warsztaty, winni zapewnić im bezpieczny dojazd z miejsca zamieszkania do Lanckorony i z powrotem.

3. Miejscem zbiórki w dniu 18.07.2024 r., do którego należy zgłosić się o godzinie 17:00 jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie mieszczący się przy ul. Krakowskiej 8, 34-143 Lanckorona. Uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa z związku z koronawirusem.

4. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe, które będą skutkować spóźnieniem w przybyciu na miejsce zbiórki uczestnik lub rodzice (opiekunowie) uczestnika winni niezwłocznie powiadomić Organizatorów.

5. Organizator w zakresie posiadanej wiedzy udzieli informacji i wskazówek ułatwiających dojazd na prośbę uczestników, jak również informacji o bazie noclegowej w Lanckoronie.

E. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik Warsztatów ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach warsztatowych (gitara lub skrzypce, muzyka kameralna, zorkiestra oraz warsztaty interdyscyplinarne), a także do bezpłatnego wstępu na koncerty i inne wydarzenia;

b) zwracania się w każdej kwestii do Organizatorów;

c) bieżącego zgłaszania swoich uwag co do sposobu organizacji Warsztatów Organizatorom.

 2. Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do: 

a) brania udziału w wybranych przez siebie zajęciach programowych;

 

b) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa;

 

c) dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu przebywania podczas warsztatów;

 

d) bezwzględnego stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć;

 

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Organizatorów.

 

f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa z związku z pandemią wirusa COVID-19, obowiązujących w czasie trwania Warsztatów.

 

3. Uczestnicy (opiekunowie prawni) zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód powstałych z ich winy.

 

4. W czasie trwania zajęć warsztatowych uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, zakaz ten dotyczy wszystkich uczestników, bez względu na wiek.

 

5. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających.

 

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

7. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (paszportu, legitymacji szkolnej itp.), a także przywiezienia gitary lub skrzypiec, pulpitu i niezbędnych akcesoriów (zapasowych strun, podnóżka lub podgitarnika itp.).

F. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla uczestników poza czasem zajęć objętych programem Warsztatów.

 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w zajęciach przewidzianych programem Warsztatów oraz w zajęciach dodatkowych, a także odpowiadają za ich organizację i sprawne przeprowadzenie.

 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Warsztatach.

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż i rzeczy osobiste uczestników (w tym rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny itp.) zagubione, skradzione bądź uszkodzone z powodu braku staranności ich właścicieli.

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Warsztatów.

 

6. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą opiekunów prawnych / rodziców uczestników niepełnoletnich na ich samodzielne poruszanie się po Lanckoronie.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. C.3. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników .

2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Warsztatów, a także bieżące relacje z Warsztatów ukazywać się będą na stronie internetowej www.gitaralanckorona.pl oraz na profilach społecznościowych na Facebooku.

3.Organizatorom przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. W przypadkach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Terms and conditions of the XVII International Guitar Workshop in Lanckorona

 1. GENERAL INFORMATION

(1) The organizer of the XVII International Guitar Workshop, hereinafter referred to as the Workshop, is the Terra Artis Lanckorona Association based in Lanckorona.

(2) The Workshop will be held from July 18 to 28, 2024 in Lanckorona.

(3) The main objective of the Workshop is to learn to play the guitar and violin, develop artistic sensitivity, cultural education cultural and promotion of culture through the implementation of an innovative educational project.

(4) The workshop is directed to all applicants, especially those who have musical experience understood as e.g. as knowledge of the basics of musical notation, participation in music centers, attendance at music schools, membership in music ensembles, etc.

(5) contact details of the Organizers:

address for correspondence and sending the Participant Card (by scan):

e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl

website: www.gitaralanckorona.pl

phone: Michal Nagy (artistic director) 502-246-191

Susanne Nagy (coordination) 602-279-039

 1. RECRUITMENT

(1) Recruitment of Workshop participants shall be carried out by the Organizers on the basis of the rules set forth in these regulations.

(2) The Organizers shall not conduct entrance examinations or auditions.

(3) the Organizers have a limited number of places available for participants of the Guitar and Violin Workshops. The maximum number of participants will be determined in a working mode, based on the financial capabilities of the Organizers and the schedule of the workshops.

(4) The Organizers reserve the right to refuse admission of a participant to the Workshop without giving reasons.

 1. REGISTRATION

(1) Applications for participation in the Workshops are accepted electronically from 01.04.2024 to 06.05.2024 via email kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone number, musical education, teacher). In justified cases, the Organizers have the right to shorten or extend the deadline.

(2) On the basis of the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. Persons on the reserve list will be able to participate in the Workshop in case of resignation of any of the pre-qualified participants.

(3) Persons who will be on the primary list are required to fill out the Participant Card sent by the organizer (in the case of minors, parents or guardians fill it out), as well as to make a down payment (PLN 900.00) by 15.05.2024 towards participation in the Workshop to the account of Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (stating “Lanckorona 2024, participant’s name” as the title of the payment). The recipient of the payment is Terra Artis Lanckorona Association. Completed and signed documents, along with confirmation of the transfer, should be sent back as scans by e-mail to: kontakt@gitaralanckorona.pl by 20.05.2024r. The remaining amount (PLN 800.00) should be paid by 17.06.2024.Lack of payment will be considered as cancellation of participation in the Workshop.

(4 ) The total price of participation in the Workshops is PLN 1,700 . It includes the cost of five individual lessons (45 minutes each), guitar orchestra classes, chamber music workshops, additional workshops, admission to all concerts and accompanying events. In the event that the Workshop has to be canceled due to force majeure (e.g., COVID- 19 restrictions), the Organizer will refund the participants’ payments in full.

(5) The organizers do not provide accommodation and meals to the participants of the workshop.

(6) In the event of cancellation of participation in the Workshop due to emergencies or illness, the Organizer shall consider refunding in full the fee paid.

(7) The deadlines referred to in points C.4 – C.7 do not apply to participants recruited from the reserve list. In their case, the deadlines for payment and confirmation will be separately determined by the Organizers, taking into account the minimum necessary time to make a decision and perform all administrative actions.

 1. GETTING TO THE WORKSHOP AND RETURNING

(1) Access of participants to the Workshop and return to the place of residence shall be at their own expense and at their own risk.

(2) In the case of under-age participants, parents (guardians) who do not personally drive their children to the Workshop, should provide them with safe transportation from their place of residence to Lanckorona and back.

(3) The place of assembly on 18.07.2024, to which one should report at 5:00 pm, is the Communal Cultural Center in Lanckorona located at 8 Krakowska Street, 34-143 Lanckorona. Participants and accompanying persons undertake to observe the current safety rules in connection with the coronavirus.

(4) The participant or the participant’s parents (guardians) should immediately notify the Organizers of any impediments to access, which will result in late arrival at the meeting place.

(5) The organizer, to the extent of its knowledge, will provide information and directions to facilitate access at the request of the participants, as well as information on the accommodation base in Lanckorona.

 1. STAY AT THE WORKSHOP – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

(1) Each Workshop participant has the right to:

(a) to participate in workshop activities (guitar or violin, chamber music, orchestra, and interdisciplinary workshops), as well as free admission to concerts and other events;

 1. b) to address any questions to the Organizers;
 2. c) to report their comments on the way the Workshops are organized to the Organizers on an ongoing basis.

 (2) Each participant of the Workshop is obligated to:

(a) participate in the program activities of their choice;

 1. b) be punctual in attending the classes and actively participate in them;
 2. c) take care of cleanliness and order, as well as the entrusted property in the place of residence during the workshop;
 3. d) to strictly adhere to the internal rules and regulations of the classes;
 4. e) observe the rules of safety, and in the event of noticing a situation that poses a threat to the life and health of others is obliged to immediately inform the Organizers.
 5. f) observe the general safety rules in connection with the COVID-19 virus pandemic, in force during the Workshop.

(3) Participants (legal guardians) are obliged to cover any damage caused by their fault.

(4) During the workshop participants are strictly prohibited from drinking alcohol and smoking, this prohibition applies to all participants, regardless of age.

(5) All participants are absolutely prohibited to use intoxicants.

(6) Each participant is obliged to comply with these rules and regulations.

(7) participants of the Workshop are required to have an identity document (passport, school ID, etc.), as well as to bring a guitar or violin, lectern and necessary accessories (spare strings, footstool or fretboard, etc.).

 1. STAY AT THE WORKSHOP – RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE ORGANIZERS

(1) The organizers do not provide care for participants outside the time of activities covered by the program of the Workshop.

(2) The organizers shall ensure that participants take part in activities included in the program of the Workshop, as well as additional activities, and shall be responsible for their organization and smooth conduct.

(3) All participants will receive certificates of participation in the Workshops.

(4) The organizers are not responsible for luggage and personal belongings of participants (including valuables, electronic equipment, etc.) lost, stolen or damaged due to the lack of care of their owners.

(5) The organizers reserve the right to make changes to the Workshop program.

6) Participation in the Workshops is tantamount to the consent of legal guardians / parents of underage participants for their independent movement in Lanckorona.

 1. FINAL PROVISIONS

(1) Sending the documents referred to in par. C.3. is tantamount to acceptance of these Rules and Regulations and permission to use the image of the participants .

(2) Any additional information about the Workshops, as well as current reports from the Workshops will be published on the website www.gitaralanckorona.pl and on social networking profiles on Facebook.

(3) The organizers have the right of final interpretation of the rules and regulations.

(4) In cases not regulated by these regulations, the provisions of the Civil Code shall apply.

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Wójt Gminy Lanckorona Ryszard Gonet

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: