REGULAMIN XVII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem XVII Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie.

2. Warsztaty odbywać się będą w dniach od 18 do 28 lipca 2024 r. w Lanckoronie.

3. Głównym celem Warsztatów jest nauka gry na gitarze oraz skrzypcach, rozwijanie wrażliwości artystycznej, edukacja 

kulturalna i promocja kultury poprzez realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego.

4. Warsztaty kierowane są do wszystkich chętnych, w szczególności posiadających doświadczenie muzyczne rozumiane np. 

jako znajomość podstaw notacji nutowej, udział w ogniskach muzycznych, uczęszczanie do szkół muzycznych, przynależność do zespołów muzycznych itp.

5. Dane kontaktowe Organizatorów:
adres do korespondencji i przesyłania Karty Uczestnika (skanem):
e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl
strona: www.gitaralanckorona.pl
tel.: Michał Nagy (dyrektor artystyczny) 502-246-191
Susanne Nagy (koordynacja) 602-279-039

B. REKRUTACJA
1. Rekrutację uczestników Warsztatów przeprowadzają Organizatorzy na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.
2. Organizatorzy nie przeprowadzają egzaminów wstępnych i przesłuchań.
3. Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc przeznaczonych dla uczestników warsztatów gitarowych i skrzypcowych. Maksymalna liczba uczestników zostanie ustalona w trybie roboczym, w oparciu o możliwości finansowe Organizatorów i harmonogram zajęć.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na Warsztaty bez podania przyczyn.

C. REJESTRACJA
1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024 drogą mailową kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel). W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do skrócenia bądź przedłużenia terminu.

 

 

2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych wcześniej uczestników.


3. Osoby, które znajdą się na liście podstawowej s zobowiązane do wypełnienia przesłanej przez organizatora Karty Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie), a także do dokonania wpłaty zaliczki (900,00 zł) do dnia 15.05.2024 na poczet uczestnictwa w Warsztatach na konto Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (podając jako tytuł wpłaty „Lanckorona 2024, imię i nazwisko uczestnika”). Odbiorcą wpłat jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona. Wypełnione i podpisane dokumenty, wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, należy odesłać jako skany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gitaralanckorona.pl do dnia 20.05.2024r. Pozostałą kwotę (800,00 zł) należy wpłacić do dnia 17.06.2024. Brak wpłaty uważany będzie za rezygnację z udziału w Warsztatach.

 

 

4. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z powodu siły wyższej (np. ograniczeń wynikających z COVID- 19) Organizator zwraca w całości wpłaty uczestników.

 

 

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia uczestnikom warsztatów.

 

 

6.W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach z powodu nagłych wypadków losowych lub choroby Organizator bierze pod uwagę zwrot w całości wpłaconej opłaty.

 

 

7.Terminów, o których mowa w punktach C.4 – C.7 nie stosuje się do uczestników zrekrutowanych z listy rezerwowej. W ich przypadku terminy wpłat i potwierdzeń zostaną odrębnie ustalone przez Organizatorów, z uwzględnieniem minimum niezbędnego czasu na podjęcie decyzji i dokonanie wszelkich czynności administracyjnych.

D. DOJAZD NA WARSZTATY I POWRÓT
1. Dojazd uczestników na Warsztaty i powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

 

 

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników rodzice (opiekunowie), którzy nie odwożą osobiście swoich dzieci na Warsztaty, winni zapewnić im bezpieczny dojazd z miejsca zamieszkania do Lanckorony i z powrotem.

 

 

3. Miejscem zbiórki w dniu 18.07.2024 r., do którego należy zgłosić się o godzinie 17:00 jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie mieszczący się przy ul. Krakowskiej 8, 34-143 Lanckorona. Uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa z związku z koronawirusem.

 

 

4. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe, które będą skutkować spóźnieniem w przybyciu na miejsce zbiórki uczestnik lub rodzice (opiekunowie) uczestnika winni niezwłocznie powiadomić Organizatorów.

 

 

5. Organizator w zakresie posiadanej wiedzy udzieli informacji i wskazówek ułatwiających dojazd na prośbę uczestników, jak również informacji o bazie noclegowej w Lanckoronie.

E. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik Warsztatów ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach warsztatowych (gitara lub skrzypce, muzyka kameralna, zorkiestra oraz warsztaty interdyscyplinarne), a także do bezpłatnego wstępu na koncerty i inne wydarzenia;

b) zwracania się w każdej kwestii do Organizatorów;

c) bieżącego zgłaszania swoich uwag co do sposobu organizacji Warsztatów Organizatorom.

 2. Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do: 

a) brania udziału w wybranych przez siebie zajęciach programowych;

b) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa;

c) dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu przebywania podczas warsztatów;

d) bezwzględnego stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć;

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Organizatorów.

f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa z związku z pandemią wirusa COVID-19, obowiązujących w czasie trwania Warsztatów.

3. Uczestnicy (opiekunowie prawni) zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód powstałych z ich winy.

4. W czasie trwania zajęć warsztatowych uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, zakaz ten dotyczy wszystkich uczestników, bez względu na wiek.

5. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających.

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (paszportu, legitymacji szkolnej itp.), a także przywiezienia gitary lub skrzypiec, pulpitu i niezbędnych akcesoriów (zapasowych strun, podnóżka lub podgitarnika itp.).

F. POBYT NA WARSZTATACH – PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
1. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla uczestników poza czasem zajęć objętych programem Warsztatów.

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w zajęciach przewidzianych programem Warsztatów oraz w zajęciach dodatkowych, a także odpowiadają za ich organizację i sprawne przeprowadzenie.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Warsztatach.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż i rzeczy osobiste uczestników (w tym rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny itp.) zagubione, skradzione bądź uszkodzone z powodu braku staranności ich właścicieli.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Warsztatów.

6. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą opiekunów prawnych / rodziców uczestników niepełnoletnich na ich samodzielne poruszanie się po Lanckoronie.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. C.3. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników .

2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Warsztatów, a także bieżące relacje z Warsztatów ukazywać się będą na stronie internetowej www.gitaralanckorona.pl oraz na profilach społecznościowych na Facebooku.

3.Organizatorom przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. W przypadkach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

1. Organizatorem XVI Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie.

2.Warsztaty odbywać się będą w dniach od 13 do 23 lipca 2023 r. w Lanckoronie.

3. Głównym celem Warsztatów jest nauka gry na gitarze oraz skrzypcach, rozwijanie wrażliwości artystycznej, edukacja kulturalna i promocja kultury poprzez realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego.

4. Warsztaty kierowane są do wszystkich chętnych, w szczególności posiadających doświadczenie muzyczne rozumiane np. jako znajomość podstaw notacji nutowej, udział w ogniskach muzycznych, uczęszczanie do szkół muzycznych, przynależność do zespołów muzycznych itp.

5. Dane kontaktowe Organizatorów:
adres do korespondencji i przesyłania Karty Uczestnika (skanem):
e-mail:kontakt@gitaralanckorona.pl
strona: www.gitaralanckorona.pl
tel.: Michał Nagy (dyrektor artystyczny) 502-246-191
Susanne Nagy (koordynacja) 602-279-039

1. Rekrutację uczestników Warsztatów przeprowadzają Organizatorzy na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.

2.Organizatorzy nie przeprowadzają egzaminów wstępnych i przesłuchań.

3.Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc przeznaczonych dla uczestników warsztatów gitarowych i skrzypcowych. Maksymalna liczba uczestników zostanie ustalona w trybie roboczym, w oparciu o możliwości finansowe Organizatorów i harmonogram zajęć.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na Warsztaty bez podania przyczyn.

1. Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2023 do 05.05.2023 drogą mailową kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne). W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do skrócenia bądź przedłużenia terminu.

2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych wcześniej uczestników.

3. Osoby, które znajdą się na liście podstawowej s zobowiązane do wypełnienia przesłanej przez organizatora Karty Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie), a także do dokonania wpłaty zaliczki (800,00 zł) do dnia 15.05.2023 na poczet uczestnictwa w Warsztatach na konto Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659 (podając jako tytuł wpłaty „Lanckorona 2023, imię i nazwisko uczestnika”). Odbiorcą wpłat jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona. Wypełnione i podpisane dokumenty, wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, należy odesłać jako skany pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gitaralanckorona.pl do dnia 19.05.2023r. Pozostałą kwotę (700,00 zł) należy wpłacić do dnia 16.06.2023. Brak wpłaty uważany będzie za rezygnację z udziału w Warsztatach.

4. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.500 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z powodu siły wyższej (np. ograniczeń wynikających z COVID- 19) Organizator zwraca w całości wpłaty uczestników.

5. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia uczestnikom warsztatów.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach z powodu nagłych wypadków losowych lub choroby Organizator bierze pod uwagę zwrot w całości wpłaconej opłaty.

7. Terminów, o których mowa w punktach C.4 – C.7 nie stosuje się do uczestników zrekrutowanych z listy rezerwowej. W ich przypadku terminy wpłat i potwierdzeń zostaną odrębnie ustalone przez Organizatorów, z uwzględnieniem minimum niezbędnego czasu na podjęcie decyzji i dokonanie wszelkich czynności administracyjnych.

1. Dojazd uczestników na Warsztaty i powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników rodzice (opiekunowie), którzy nie odwożą osobiście swoich dzieci na Warsztaty, winni zapewnić im bezpieczny dojazd z miejsca zamieszkania do Lanckorony i z powrotem.

3. Miejscem zbiórki w dniu 13.07.2023 r., do którego należy zgłosić się o godzinie 17:00 jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie mieszczący się przy ul. Krakowskiej 8, 34-143 Lanckorona.
Uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa z związku z koronawirusem.

4. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe, które będą skutkować spóźnieniem w przybyciu na miejsce zbiórki uczestnik lub rodzice (opiekunowie) uczestnika winni niezwłocznie powiadomić Organizatorów.

5. Organizator w zakresie posiadanej wiedzy udzieli informacji i wskazówek ułatwiających dojazd na prośbę uczestników, jak również informacji o bazie noclegowej w Lanckoronie.

1. Każdy uczestnik Warsztatów ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach warsztatowych (gitara lub skrzypce, muzyka kameralna, z orkiestrą oraz warsztaty interdyscyplinarne), a także do bezpłatnego wstępu na koncerty i inne wydarzenia;

 b) zwracania się w każdej kwestii do Organizatorów; 

c) bieżącego zgłaszania swoich uwag co do sposobu organizacji Warsztatów Organizatorom.

2. Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do:

 a) brania udziału w wybranych przez siebie zajęciach programowych;

b) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa;
c) dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu przebywania podczas warsztatów;

d) bezwzględnego stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć;

e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Organizatorów.

f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa z związku z pandemią wirusa COVID-19, obowiązujących w czasie trwania Warsztatów.

3.Uczestnicy (opiekunowie prawni) zobowiązani są do pokrycia wszelkich szkód powstałych z ich winy.

4.W czasie trwania zajęć warsztatowych uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, zakaz ten dotyczy wszystkich uczestników, bez względu na wiek.

5.Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających.

6.Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7.Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (paszportu, legitymacji szkolnej itp.), a także przywiezienia gitary lub skrzypiec, pulpitu i niezbędnych akcesoriów (zapasowych strun, podnóżka lub podgitarnika itp.).

1. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla uczestników poza czasem zajęć objętych programem Warsztatów.

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w zajęciach przewidzianych programem Warsztatów oraz w zajęciach dodatkowych, a także odpowiadają za ich organizację i sprawne przeprowadzenie.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Warsztatach.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż i rzeczy osobiste uczestników (w tym rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny itp.) zagubione, skradzione bądź uszkodzone z powodu braku staranności ich właścicieli.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Warsztatów.

6. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą opiekunów prawnych / rodziców uczestników niepełnoletnich na ich samodzielne poruszanie się po Lanckoronie.

1. Przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt. C.3. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestników .

2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Warsztatów, a także bieżące relacje z Warsztatów ukazywać się będą na stronie internetowej www.gitaralanckorona.pl oraz na profilach społecznościowych na Facebooku. 

3. Organizatorom przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. W przypadkach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: