Wykładowcy 2023

Tatiana Stachak

Gitarzystka, kompozytorka, pedagog.
Już w czasie studiów na Akademii Muzycznej we Wrocławiu skierowała swoje zainteresowanie w stronę edukacji najmłodszych. Doświadczenia w pracy z dziećmi zaowocowały wydaniem licznych publikacji dydaktycznych. Jest autorką bestsellerowych podręczników: Elementarz gitarzysty, Gitara pierwsza klasa oraz Gitara ekstra klasa – znanych nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (dostępnych jest już 6 wersji językowych). W Wydawnictwie Euterpe opublikowała też kolekcje utworów na gitarę: Zaproszenie do walca, Etiudy charakterystyczne (2 zeszyty), Znam i gram, Album z wariacjami, ponadto zbiory kolęd: W dzień Bożego Narodzenia i Pierwsza gwiazdka z gitarą, oraz serię aranżacji utworów różnych kompozytorów Uczeń i nauczyciel. Wspólnie z Mirosławem Drożdżowskim opracowała cykl miniatur Solo & Duo. Kompozycje Tatiany Stachak pojawiają się w programach konkursów gitarowych, publikowane są na licencjach przez wydawców z Chin, Niemiec, Czech, Serbii, Wielkiej Brytanii, kilka utworów znalazło się w zestawach egzaminacyjnych ABRSM i Trinity College. Swoją metodę nauczania popularyzuje prowadząc wykłady i lekcje w szkołach muzycznych oraz podczas kursów i festiwali gitarowych (m.in.: w Polsce, Chinach, Czechach, Słowenii, Słowacji). Od roku 2021 na Akademii Muzycznej w Krakowie wykłada metodykę nauczania gry na gitarze, pomagając studentom w praktycznym przygotowaniu do zawodu nauczyciela.
W piśmie Świat Gitary ukazało się kilkadziesiąt jej artykułów o nauczaniu najmłodszych oraz rozmaitych inspiracjach pozamuzycznych w literaturze gitarowej; od roku 2022 na łamach czasopisma Sześć Strun Świata w cyklu Z Vademecum metodycznego Tatiany Stachak regularnie publikuje teksty, w których szczegółowo omawia proces edukacji muzycznej gitarzystów i dzieli się swoim doświadczeniem pedagogicznym.
Tatiana Stachak jest współautorką serii podręczników do kształcenia słuchu i rytmiki Nasza muzyka, Naszego muzycznego elementarza oraz Nowego solfeżu. Z Lidią Florek-Stokłosą z Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie opracowała metodę kształcenia słuchu Od stopnia do akordu i w latach 2021-2023 opublikowała serię podręczników Muzyczna pracownia przeznaczonych dla uczniów działu młodzieżowego szkół muzycznych I stopnia.

Guitarist, composer and educator. From 2021, lecturer at the Academy of Music. She runs courses in guitar teaching methodology, helping students with practical preparation for the teaching profession. Since 2000, he has been systematically publishing teaching materials for guitar playing and ear training (published by Euterpe).
Already during her studies at the Academy of Music in Wroclaw, she turned her interest towards the education of the youngest. Her experience in working with children has led to the publication of numerous didactic publications.
She is the author of bestselling textbooks: Gitara pierwsza klasa [First Class Guitar] and Gitara ekstra klasa [Extra Class Guitar] – known not only in Poland but also abroad (6 language versions are already available) and and a textbook for the youngest Elementarz gitarzysty [The Guitarist’s ABC].

EUTERPE has published also Stachak’s collections of miniatures Zaproszenie do walca [Invitation to the Waltz], Etiudy charakterystyczne [Characteristic Etudes] – two parts, Znam i gram [I Play What I Know], Album z wariacjami [Album with Variations], two collections of carols – Pierwsza gwiazdka z gitarą [The Christmas Eve Star with the Guitar] and W dzień Bożego Narodzenia [In the Day of Christmas] and series of duets Uczeń i Nauczyciel [Pupil and Teacher].Together with Mirosław Drożdżowski, she composed a cycle of miniatures entitled Solo & Duo.

Tatiana Stachak’s compositions appear in the programmes of guitar competitions, are published under licence by publishers from China, Germany, the Czech Republic, Serbia, the UK, and several pieces were included in the examination sets of ABRSM and Trinity College. She popularises her teaching method by giving lectures and lessons in music schools and during guitar courses and festivals (e.g. in Poland, China, the Czech Republic, Slovenia and Slovakia).

The magazine Świat Gitary [World of Guitar] has published dozens of her articles on teaching the youngest and various extra-musical inspirations in guitar literature; since 2022, she has regularly published texts in the Sześć Strun Świata [Six Strings of the World] magazine in the series From Tatiana Stachak’s Methodical Vademecum, in which she discusses in detail the process of musical education of guitarists and shares her pedagogical experience.

Stachak is also co-author of the series of textbooks for ear training and solfeggio Nasza muzyka [Our Music], Nasz muzyczny elemetarz [Our music primer] and Nowy solfeż [New Solfeggio]. With Lidia Florek-Stokłosa from the Department of Music and Education Research at the Academy of Music in Kraków, she developed the method of ear training From Degree to Chord and published (in 2021-2023) the series of textbooks Muzyczna pracownia [Music Workshop] for students of the junior department of first degree music schools.

Marek Nosal

Muzyk, gitarzysta, pedagog.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom z wyróżnieniem w 1993). W roku 2006 uzyskał stopień doktora, w roku 2014 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2022 tytuł profesora sztuki. Jest laureatem międzynarodowych i ogól-nopolskich konkursów gitarowych: w Zamościu (1988), Warszawie (1989), Krakowie (1990) i Tychach (1990). Zdobył również II nagrodę na V Ogól-nopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną za utwór Recytatyw i Aria (2001).
Jako solista i kameralista oraz w koncertach z orkiestrą występował w kraju i za granicą. Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubel-skiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti oraz z Kwartetem Śląskim. Do-konał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów (w tym koncertów na gitarę i orkiestrę: Edwarda Bogusławskiego, Aleksandra La-sonia, Aleksandra Nowaka i Odysseasa Konstantinopoulosa) oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. J.S.Bach, A.Piazzolla, polska muzyka współczesna).
Jest autorem publikacji „Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno – wykonawcze na wybranych przy-kładach” złożonej z książki i płyty CD, zawierającej premierowe nagrania kompozycji R.Haubenstocka-Ramatiego, J.E.Jurkowskiego, A.Krzanowskiego, P.Mossa, W.Szalonka i M.Nosala. W roku 2018 wydał płytę “In modo polonico” z utworami A.Tansmana, J.N.Bobrowicza i S.Mrońskiego.
Jest profesorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz dziekanem Wydziału Instrumentalnego tej uczelni. Jest także nauczycie-lem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M.Karłowicza w Katowi-cach. Jego uczniowie i studenci wielokrotnie zdobywali laury na konkur-sach ogólnopolskich i międzynarodowych. Często wyróżniany za osiągnię-cia pedagogiczne, zapraszany do uczestnictwa w pracach jury konkursów gitarowych oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich. Został uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od-znaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.
Marek Nosal gra na gitarach: Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Le-szek Gajdzik, Godin. Używa strun D’Addario.

Musician, guitarist and teacher.
As a soloist and chamber musician he has given concerts in Poland and abroad. He performed with philharmonic orchestras from Katowice, Lublin, Częstochowa and Olsztyn, Polish National Radio Symphony Orchestra, chamber orchestras: Aukso, Silesian Ch.O., Archetti, Camerata Impuls as well as Silesian String Quartet. He has premiered numerous new works by contemporary composers including concertos for guitar and orchestra by Edward Bogusławski, Aleksander Lasoń, Aleksander Nowak and Odysseas Konstantinopoulos. He has made a number of recordings for the radio, television and CD (i.a. J.S.Bach, A.Piazzolla, Polish contemporary music).
In 2013 he published The work of Polish composers for solo guitar after 1945. The artistic and performance issues based on selected examples – the book and the CD with world premiere recordings of XX and XXI-century solo guitar music by Polish composers. His last CD In modo polonico (2018) includes works by A.Tansman, J.N.Bobrowicz, S.Mroński.
He is the laureate of guitar competitions in Zamość (1988), Warsaw (1989), Krakow (1990) and Tychy (1990). As a composer he made his debut in 2001 with Recitative and Aria and was awarded the second prize for it in V All-Polish Competition of Compositions for Classical Guitar.
In 1993 he graduated with honours from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, where he studied under the guidance of Professor Alina Gruszka. In 2006 he obtained a doctoral degree, followed by a postdoctoral degree in 2014. In 2022 he received the title of Professor of Art.
He is Professor and Dean of Instrumental Department at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. Since 2015 he is artistic director of International Festival “Silesian Guitar Autumn” and Jan Edmund Jurkowski Memorial Competition in Tychy, Poland.
Marek Nosal plays on instruments made by Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Leszek Gajdzik, Godin. He uses D’Addario Strings.

 

Paweł Kwaśny

Muzyk, gitarzysta, manager, pedagog. W 2005 roku ukończył z najwyższym wynikiem studia w Instytucie Muzycznym w Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy). W 2006 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora na tej samej uczelni. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe zakończone egzaminem koncertowym w Martin-Luther-Universität w Halle (Niemcy). Jego nauczycielami gitary byli: Czesław Droździewicz, Joanna Kowalczyk, Włodzimierz Lerner, Michał Nagy oraz Andrzej Mokry.
Zanim zawodowo zajął się muzyką ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Jest laureatem licznych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (Konin, Sanok, Kielce, Koszalin, Krynica, Kraków, Halle/Saale) Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich artystów, jak: Pepe Romero, Eduardo Catemario, Abel Carlevaro, Marco Tamayo, Roland Dyens, Fabio Zanon, Tilman Hoppstock, Thomas Müller-Pering, Pawel Steidl.
Był stypendystą międzynarodowego stowarzyszenia GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa).
Jako solista współpracował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz Stadtskapelle Halle. Jako kameralista występował z pianistą Waldemarem Malickim, akordeonistą Wiesławem Prządką, skrzypkiem Piotrem Kwaśnym, z zespołami The Hilliard Ensemble, Tango Bridge oraz z orkiestrą Capella Cracoviensis. Miał okazję współpracować z takimi dyrygentami, jak Łukasz Borowicz, Heribert Beissel Wojciech Rodek, Marc Minkowski, Wojciech Michniewski, Maciej Tworek i Kai Bumann. Obecnie współpracuje z akordeonistą Bartoszem Kołsutem.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Prowadzi klasę gitary w Zespole Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu. Był wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie, Międzynarodowych warsztatów Muzyki Kameralnej w Puławach, festiwalu Polska Akademia Gitary w Jarocinie oraz na festiwalu gitarowym w Caltelo Branco (Porugalia).
Jest Właścicielem i dyrektorem Centrum Edukacyjnego Family Group, w skład którego wchodzi Ognisko Muzyczne MałyMuzyk, Szkoła Językowa Family Forest oraz szkoła robotyki i programowania Twój Robot. Jest również organizatorem koncertów i wydarzeń kulturalnych

Michał Nagy

Występował na licznych festiwalach muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Śląska Jesień Gitarowa, Nuevo Mundo, Festiwal Muzyki Astora Piazzolli w Krakowie, Gitarre Wien, Wrocławski Festiwal Gitarowy, Muzyka na Szczytach, Emanacje).
Jako solista współpracował z orkiestrami: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, Leopoldinum, Sinfonietta Cracovia, Wrocławską Orkiestra Kameralną Vratislavia, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Camerata Nova, Fresco Sonare i Chopin Academia Orchestra. Występował również z towarzyszeniem Kameralistów Filharmonii Narodowej, kwartetu smyczkowego Royal String Quartet i zespołu Wiener Instrumentalsolisten oraz jako członek zespołów New Tango Bridge i New Art Ensemble. Jest także współtwórcą i członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation, specjalizującego się w wykonaniach muzyki XX i XXI wieku, w tym między innymi repertuaru z pogranicza muzyki współczesnej i jazzu. Jest również członkiem zespołu Hirundo Maris, założonego przez Ariannę Savall i Pettera Udlanda Johansena (nagrania płytowe: CD „Il Viaggio d’Amore”, 2015, The Wind Rose, 2017, Poésie et musique, 2021).
W roku 2020 Michał Nagy wydał solową płytę p.t. Fughetta, zawierającą dedykowaną mu tytułową kompozycję Pawła Szymańskiego oraz utwory B.Brittena, S.Gubajduliny i A.Tansmana. Płyta została nominowana do nagrody Fryderyk 2021.
M. Nagy dokonał prawykonań utworów, m.in. Sergia Assada, Pawła Szymańskiego, Guntera Schneidera, Bartłomieja Budzyńskiego i Stefana Soewandiego.
Michał Nagy występuje również w duecie z gitarzystą Marcinem Siatkowskim, skrzypkiem Pawłem Wajrakiem, bandoneonistą Klaudiuszem Baranem i oboistą Arkadiuszem Krupą, z którym zarejestrował sonaty Domenica Scarlattiego w autorskim opracowaniu na obój i gitarę (wydawnictwo Agencji Artystycznej GAP, 2015).
M. Nagy dokonał również nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, Bayerischer Rundfunk i stacji ZDF. Jest także autorem wielu aranżacji na gitarę solo i z zespołami kameralnymi. Współpracował z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i wydawnictwem Euterpe.
Nagrywał m.in. dla firm: Sony Music (nagroda Fryderyk 2002 za płytę ,, Piazzolla Tango” w kategorii Album Roku – Muzyka Kameralna), Dux (nominacja do Fryderyka 2000 za płytę pt. Micropiezas w duecie z M.Siatkowskim), Polskie Nagrania Edition i Gramola Vienna ( pulse.sound.joy.heart. , Sonada de Alma, Trans4mation – Guitar 4mation). Najnowsze nagranie, Centenario (2021), jest hołdem złożonym Astorowi Piazzolli w setną rocznicę jego urodzin i zawiera m.in. Koncert podwójny na bandoneon i gitarę Hommage a Liege.
Urodził się w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwatorium Wiedeńskim. Jego nauczycielami byli Janusz Raczyński, Marcin Zalewski, Ryszard Bałauszko i Heinz Wallisch. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Fiuggi, Gdańsku, Krakowie i Tychach. Dwukrotnie był stypendystą Fundacji Kultury. Jest laureatem nagrody Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi” i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Petr Saidl

Petr Saidl studiował w Konserwatorium w Pardubicach u S. Juřicy oraz w Hochschule im Franza Liszta w Weimarze u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rost i prof. Moniki Rost. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. u G. Crosskey, J. Duarte, H. Käppela, C. Cotsiolisa, W. Lendle I in. Był wielokrotnie nagradzany na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych. Od 1993 roku wykłada w Konserwatorium w Pardubicach, od 2007 jest tam kierownikiem wydziału gitary. Jego uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (208 nagród, w tym 78 pierwszych). Od 2016 roku wykłada również na Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Współpracuje z wydawnictwami muzycznymi, jest regularnie zapraszany jako przewodniczący jury konkursów gitarowych, wykłada na festiwalach gitarowych, w konserwatoriach i uczelniach muzycznych.
Koncertował w całej Europie, zarówno jako solista, jak i kameralista w różnych zespołach kameralnych, np. z altowiolistą Milanem Řehákiem, skrzypkiem Bohuslavem Matouškiem lub jako członek kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych dla ORF , ARD, BR1, Telewizja Czeska i Radio Czeskie. Wydał dwie płyty solowe, następnie jedną płytę z altowiolistą Milanem Řehákiem i trzy z kwartetem gitarowym „Guitar4mation”. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Biennale Gitarowego w Kutnej Horze.

Martin Schwarz

Martin Schwarz studiował grę na gitarze w Akademii Muzycznej w Wiedniu. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, ale nauczycielem, który wywarł na niego największy wpływ był David Russell.
Jako solista i kameralista koncertował w Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Włoszech i Grecji.
Jest członkiem-założycielem kwartetu gitarowego „Guitar4mation”. Z tym zespołem koncertuje i nagrywa od 1993 roku. Nagrania na płytach CD: 1996 „…From a Hidden Street” (Polskie Nagrania Edition), 2006 „Pulse.Sound.Joy.Heart.”, 2010 „Sonada del Alma” , 2014 „Trans4mation” (Gramola, Wiedeń).
Ważną częścią jego pracy artystycznej jest aranżowanie i komponowanie muzyki na gitarę, poczynając od utworów solowych po aranżacje orkiestrowe. Jego kompozycje są publikowane przez Productions d’Oz w Montrealu w Kanadzie.
Prowadzi intensywną działalność pedagogiczną w wielu różnych instytucjach. W 2015 roku został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Antona Brucknera w Linz w Austrii.
Więcej informacji: www.guitar4mation.com

Marcin Siatkowski

Gitarzysta i nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
Ukończył Akademię Muzyczną im. F.Chopina w Warszawie, w klasie prof. Ryszarda Bałauszko, a swoje umiejętności doskonalił na kursach prowadzonych przez takich Mistrzów gitary jak : Roberto Aussel, David Russell czy Abel Carlevaro.
Od lat regularnie jest wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie.

Campbell Diamond

Pochodzi z Canberry w Australii, obecnie mieszka w Linzu w Austrii, gdzie niedawno został mianowany profesorem gitary na Uniwersytecie Muzycznym Antona Brucknera.
Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie u Huberta Käppela w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii w Niemczech. Studia kontynuował u Judicaëla Perroya w Haute Ecole de Musique Genève. Wcześniej był uczniem Timothy Kaina i Minh Le Hoang w ANU School of Music Canberra w Australii. Naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczął w wieku 17 lat, obecnie jest uważany za jednego z najbardziej interesujących gitarzystów swojego pokolenia. Jest laureatem ponad 30 nagród w międzynarodowych konkursach gitarowych.
Campbell był uczestników kursów interpretacji muzycznej, m.in. w Accademia Chigiana w Sienie z Oscarem Ghiglia i Carlo Marchione. Miał zaszczyt uczestniczyć w licznych warsztatach mistrzowskich z takimi artystami, jak David Russell, Roberto Aussel, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Lorenzo Micheli, Ricardo Gallén, Pavel Steidl, Roland Dyens i inni.
Koncertował w całej Australii oraz w Japonii, Korei, Niemczech, Norwegii, Czarnogórze, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Chorwacji, Brazylii, Finlandii, Indiach, Włoszech, Portugalii, Francji, Chinach, Austrii, Serbii, Rumunii i Grecja jako solista i kameralista. Występował w kilku stacjach radiowych, w tym Classic FM UK, ABC Classic FM, WDR 3 i wielu innych. Występował i prowadził kursy mistrzowskie na wielu festiwalach takich jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Koblencji, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Iserlohn, Cultura Artistica – Sao Paulo, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Berlinie, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Paryżu, Festiwal Gitarowy , Forum Gitarre Wien i wiele innych.
Poza działalnością solisty, bardzo interesuje się muzyką kameralną. Niedawno dołączył do międzynarodowego kwartetu kwartetu „Guitar4mation”. W 2021 roku założył duet Voice/Guitar z sopranistką Clémence Tilquin, profesorem wokalu w Genewie Haute École de Musique w Genewie.
Campbell jest artystą reprezentującym firmy D’Addario i Guitarlift. Gra na gitarze Antoniusa Müllera z 2015 roku.

Michał Czachowski

Michał Czachowski – gitarzysta flamenco, producent muzyczny, publicysta

Urodził się w Gliwicach w 1974 roku w rodzinie miłośników flamenco, gdzie dorastał w środowisku muzycznym. W wieku 12 lat zaczął uczyć się gry na gitarze. Po wstępnym przygotowaniu klasycznym brał lekcje mistrzowskie od profesjonalnych gitarzystów flamenco, takich jak Rafael Cortés, Salva del Real i Gerardo Nuñez w Polsce i Hiszpanii, dzięki czemu całkowicie poświęcił się tej muzyce. W 1992 roku założył grupę flamenco, stopniowo rozszerzając liczbę artystów z duetu do septetu. Występując solo, a także ze swoim zespołem Michał przez kilka następnych lat zostaje laureatem kilkunastu konkursów muzycznych i odbywa koncerty w kilkudziesięciu krajach świata. Od wielu lat uczy gry na gitarze flamenco oraz publikuje artykuły na temat tej muzyki na łamach wielu pism polskich i angielskojęzycznych. W 1998 roku został zaproszony do Indii, aby nauczać gry na gitarze flamenco w Akademii Muzyki i Sztuk Pięknych w Nagpur. Tam rozpoczął naukę muzyki indyjskiej, ucząc się gry na sitarze pod kierunkiem Avaneendry Sheolikar. Michał od 2004 roku zostawał uznawany przez pismo Gitara i Bas najlepszym gitarzystą flamenco. Jego debiutancki album został nagrodzony nagrodą Wirtualne Gęśle oraz Folkowy Fonogram Roku i został nominowany do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka 2006. Album wydany był również w 2007 w USA i dotarł do 2. miejsca wśród najlepszych albumów world music. Druga płyta Acatao została uznana jako jedna z najlepszych płyt World Music roku 2016 przez Europejską Unię Radiową. Założyciel zespołu muzyki flamenco Viva Flamenco oraz międzynarodowego projektu Indialucia. W obu składach nagrywał dla stacji telewizyjnych i radiowych oraz muzykę do filmów (Święci z Bostonu 2: Dzień Wszystkich Świętych, The Adventurers, Naked in Ashes) i spektakli teatralnych (Don Kichot).

Prowadził warsztaty gitarowe i wykłady między innymi we Włoszech, USA, Indiach, Serbii, Mołdawii i Czechach. W październiku 2019 r. Michał został uhonorowany statuetką Golden Europea – europejską nagrodą za działalność artystyczną i kulturalną Europejskiej Unii Sztuki.

Wśród artystów, z którymi nagrywał lub koncertował są między innymi Leszek Możdżer, Orkiestra Aukso, Jorge Pardo, Pepe Habichuela, Rafael Cortes, Paquito Gonzalez, Ernie Watts, L. Subramaniam, Purbayan Chaterjee.

Odbył szereg koncertów m.in. w USA, Kanadzie, Rosji, Turcji, Indiach, Meksyku, Kolumbii, Singapurze, Tajlandii, Nigerii, Omanie, Białorusi oraz w prawie wszystkich krajach Europy. Występując w takich salach koncertowych jak między innymi: Lincoln Center (Nowy Jork), Skirball Center for the Performing Arts (Nowy Jork), Mason Hall (Nowy Jork), Eisemann Centre Theatre (Dallas), Lisner Auditorium (Waszyngton DC), The Egg (Albany), Harris Theater (Chicago), Rememberance Hall (Londyn), Royal Albert Hall (Londyn), National Theatre (Londyn), Templo de Debod w Madrycie, Esplanade Theater (Singapur), AKG Hall w Trivandrum (Indie), Kamaraj Auditorium w Madras (Indie).

Obecnie doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie.

Petter
Udland Johansen

Urodzony w Oslo tenor, absolwent Norges Musikk Hoyskole oraz Schola Cantorum Basiliensis. Muzyk znany jest nie tylko z interpretacji muzyki dawnej lecz także ze scen operowych i musicalowych w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Brał udział w opracowanym przez Jordi Savalla „Orfeuszu” Monteverdiego, śpiewał w „Ariadnie” Haendla czy w „Uprowadzeniu z seraju” Mozarta. Występował także jako tenor w mszach i oratoriach Bacha, Schutza i Mozarta. Petter Udland Johansen nagrywał z takimi grupami i muzykami jak Ferrara, Lucidarium, Dominique Vellard, Sagene Ring oraz Pratum Musicum. Na stałe współpracuje z A. Savall, J. Heyerdalem, J. Ruppelem i Ch. Lovoldem. Jest także pianistą, skrzypkiem, gra na mandolinie. Prowadzi chóry w Szwajcarii ( Bazylea) i w Hiszpanii (Bella Terra).

Helena Siatkowska

Helena Siatkowska ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała pod kierunkiem prof. Zenona Bąkowskiego oraz ad. Krzysztofa Bąkowskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie oraz Głuchołazach.
W latach 1995-2000 była członkiem zespołu Warszawscy Soliści Concerto Avenna. Od 2000 roku została zatrudniona w Teatrze Muzycznym Roma, a także stale współpracowała z Polską Orkiestrą Radiową. W latach 2004-2006 była członkiem Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Obecnie jest prowadzącą sekcji II skrzypiec w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

Katarzyna Chodoń

Folklorystka, śpiewaczka, edukatorka, zajmuje się polskimi tańcami
i pieśniami tradycyjnymi.
Stypendystka MKiDN “Kultura w Sieci” z projektem “Bestiariusz Krakowski” (2020), Miasta
Kraków “Kultura Odporna” (2021). Instruktorka śpiewu i tańca w Teatrze Złoty Róg
przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi przy
projektach związanych z kulturą ludową (Muzeum Krakowa, Stowarzyszenie Folkowisko
z Gorajca, Stowarzyszenie Rozstaje z Krakowa, CK Dworek Białoprądnicki w Krakowie,
Fundacja Mały Kolberg, MCK „Sokół” w Nowym Sączu i in.). Aktorka w Teatrze Mumerus.
Wokalistka w zespołach kultywujących tradycje muzyczne polskie i słowiańskie (Kapela Kasi
Chodoń, Raraszek, Tadirindum, Swada w projekcie Chimery, Bajkowe Kołysanki, Strojone
przy projekcie Preludium Słowiańskie). Współredaktorka podcastu “Wszyscy jesteśmy ze
wsi”. Obecnie opracowuje Bronowickie Archiwum Muzyczne „A w Bronowicach grajo!” we
współpracy z krakowską Dzielnicą VI – Bronowice. Współorganizatorka festiwali “Pizzica –
Krakowiak – Roma – W kręgu tańca” (2017), Etnokraków Rozstaje (2017), Tabor Lubelski
(2018, 2019), Krakowski Babski Comber ( od 2021), Posiad Krakowski (od 2022).

Rafał Tyliba – Warsztaty rytmu

  1. Body percussion – masz instrument w sobie!
    Ćwiczenia wykonywane na ciele, zależnie od postępów praca z podziałem na poszczególne sekcje rytmiczne
  2. Hand-drumming – poczuj rytm!
    Improwizacja rytmiczna na bongosach, djembe i congach, podstawowe techniki gry rękoma, swobodne budowanie rytmu
  3. Batucada – muzyka brazylijska
    Zapoznanie z instrumentarium, sposoby wydobywania dźwięku, poznanie podstawowych rytmów batucady, mini-koncert na zakończenie warsztatów

Rafał Tyliba – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) w klasie ad. Stanisława Welanyka. Współzałożyciel tria perkusyjnego Amadrums Trio. Występował na różnego rodzaju festiwalach, zarówno w kraju jak i za granicą (Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Polskiej, Audio Art, Festiwal Muzyki Filmowej, „Sounds New” w Anglii, „Dam Festival” w Kosowie, „Nagyerdei Ősz” na Węgrzech, Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”, „Sacrum Profanum”, Festiwal im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Krakowska Jesień Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem, Festiwal Perkusyjny „World of the Drums” w Bratysławie, Festiwal Emanacje, Krakowska Szkoła Kompozytorska, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny w Ukmerge (Litwa), aXes Festiwal, Festiwal Etiuda & Anima, Muzyka w Starym Krakowie).

Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Sapere Auso. Współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in. z Capellą Cracoviensis, Sinfoniettą Cracovią, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. W dorobku posiada dedykowane utwory współczesnych kompozytorów. Uczestniczył w prawykonaniach oraz międzynarodowych tournée (Finlandia, Chiny). Brał udział w wielu nagraniach płytowych, zarówno jako kameralista, jak i muzyk orkiestrowy.